سائو لورنچو دوس ارگیوس (دماغه سبز) - زبان‌های دیگر