خاطرات مستر همفر، جاسوس بریتانیا در خاورمیانه - زبان‌های دیگر