باشد که رفاه مردم بالاترین قانون باشد - زبان‌های دیگر