بازمانده (فیلم ۲۰۰۸) - زبان‌های دیگر

بازمانده (فیلم ۲۰۰۸) در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به بازمانده (فیلم ۲۰۰۸).

زبان‌ها