پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «مخچه»

مخچه از نظر لغوی کلمه‌ای لاتین بوده و به معنی مغز کوچک می‌باشد.؟ آخر چرا ما همیشه بدون فکر عمل می‌کنیم؟!
(مخچه از نظر لغوی کلمه‌ای لاتین بوده و به معنی مغز کوچک می‌باشد.؟ آخر چرا ما همیشه بدون فکر عمل می‌کنیم؟!)
GraySubject = |
GrayPage = |
Image = Cerebellum_NIHCerebellum small.pnggif |
Caption = Aمخچه [[humanبه brain]],رنگ withقرمز theنشان cerebellumداده coloredشده in purpleاست. |
Image2 = Gray677.png |
Caption2 = Drawing of the human brain, showing cerebellum and [[پل مغز]] |
IsPartOf = [[Metencephalonمغز پیشاپسین]]|
Components = |
Artery = [[Superior cerebellar artery|SCA]], [[anterior inferior cerebellar artery|AICA]], [[posterior inferior cerebellar artery|PICA]] |
DorlandsSuf = |
}}
مخچه'''مُخچه''' عریض ترینعریض‌ترین قسمت مغز[[پس‌مغز]] عقبی(hind brain)<sup>Rhombencephalon</sup> است که در حفره ی جمجمه ای عقبی(posteriorحفرهٔ cranialجمجمه‌ای fossa)پسین قرار دارد.
 
مخچه از نظر لغوی کلمه ای لاتین بوده و به معنی مغز کوچک می باشد. مخچه بزرگترین بخش مغزپس‌مغز خلفی بودهاست و در حفره یحفرهٔ مغزی خلفیپسین یعنی در عقب بصل النخاع و پل مغزی و در زیر چادر مخچه ایمخچه‌ای قرار می گیردمی‌گیرد. مخچه مسئول هماهنگ کردن حرکات ارادی بدن می باشدمی‌باشد. در بخش قدامی ٬قدامی، مخچه در مجاورت با بطن چهارم مغزی ٬مغزی، پل مغزی و بصل النخاع قرار گرفته و در ناحیه یناحیهٔ خلفی تحتانی در مجاورت با بخش صدفی استخوان پس سری و در ناحیه یناحیهٔ فوقانی در مجاورت با چادر مخچه ایمخچه‌ای قرار دارد.
مخچه ظاهری شبیه تخم مرغ داشته و دچار مقداری تغییر شکل شده است ٬است، بدین معنی که از بالا به پایین پهن شده و در خط وسط فشرده شده و از طرفی به طرف دیگر کشیده شده است. مخچه وزنی معادل با 150۱۵۰ گرم دارد (مردان بزرگسال). در بالغین وزن مخچه یک هشتم و در اطفال یک بیستم وزن مغز را تشکیل می دهدمی‌دهد.<ref>وبلاگ دائره المعارف بدن انسان</ref>
 
== وظیفه و نحوه ینحوهٔ عملکرد ==
مخچه به تنهاييتنهایی نمي تواندنمی‌تواند باعث کنترل اعمال عضلانيعضلانی شود. بلکه هميشههمیشه با همکاريهمکاری سايرسایر سيستم هايسیستم‌های کنترل حرکت، عمل مي کندمی‌کند. مخچه نقشنقش‌های هاي عمده ايعمده‌ای در زمان بنديبندی فعاليتفعالیت‌های هاي حرکتيحرکتی و در رفتن سريعسریع و نرم از يکیک حرکت به حرکت بعديبعدی بازيبازی مي کندمی‌کند. به طورکليطورکلی مخچه دارايدارای تقريباًتقریباً 30۳۰ ميليونمیلیون واحد عمليعملی تقريباًتقریباً يکسانیکسان است. اگر چه اکثر تصميمتصمیم گيري هاگیری‌ها به وسيلهوسیله قشر (کورتکس) مغز صورت مي گيرد،می‌گیرد، اما چگونگيچگونگی تنظيمتنظیم تعادل، تونسيتهتونسیته عضلات، جهت حرکات و ميزانمیزان نيروينیروی لازم جهت انجام يکیک حرکت به وسيلهوسیله عضلات و نيزنیز تعيينتعیین ايناین که کدام عضو ايناین حرکت را انجام دهد به عهده مخچه است.
 
مخچه از قديمقدیم يکیک "ناحيهناحیه ساکت مغز" خوانده شده است و ايناین موضوع به طور عمده به ايناین دليلدلیل است که تحريکتحریک الکتريکيالکتریکی ايناین ساختار هيچهیچ گونه احساسياحساسی توليدتولید نمي کندنمی‌کند و به ندرت موجب حرکت مي شودمی‌شود. با ايناین وجود حذف مخچه واقعاً موجب غيرطبيعيغیرطبیعی شدن شديدشدید حرکت ما مي شودمی‌شود. مخچه به ويژهویژه برايبرای کنترل فعاليت هايفعالیت‌های عضلانيعضلانی بسياربسیار سريعسریع از قبيلقبیل دويدن،دویدن، ماشينماشین نويسي،نویسی، نواختن پيانوپیانو و حتيحتی صحبت کردن اهميتاهمیت حياتيحیاتی دارد. نبود ايناین ناحيهناحیه از مغز موجب ناهماهنگ شدن تقريباًتقریباً کامل ايناین فعاليتفعالیت‌ها ها مي شودمی‌شود. با وجوديوجودی که نبود مخچه موجب فلج شدن هيچ عضله ايهیچ نميعضله‌ای شودنمی‌شود. اما چگونه مخچه مي تواندمی‌تواند تا ايناین حد مهم باشد در حاليحالی که هيچهیچ گونه تواناييتوانایی مستقيميمستقیمی برايبرای ايجادایجاد انقباض عضله ندارد؟ پاسخ ايناین است که مخچه به برنامه ريزيریزی متوالی متوالي(حرکت پشت سر هم) فعاليتفعالیت‌های هاي حرکتيحرکتی کمک کرده و هم چنين فعاليتچنین هايفعالیت‌های حرکتيحرکتی بدن را به طور مرتب کنترل مي کندمی‌کند و آن هاآن‌ها را تصحيحتصحیح مي کندمی‌کند تا ايناین حرکات با پيام هاييپیام‌هایی که از طرف مغز ديکته ميدیکته شود،می‌شود، مطابقت پيداپیدا کند.
 
در واقع مخچه به طور مداوم اطلاعات جديدجدید را از نواحينواحی کنترل حرکت (در مغز و نخاع) دريافتدریافت مي کندمی‌کند. هم چنينچنین اطلاعاتياطلاعاتی از قسمت هايقسمت‌های مختلف بدن از قبيلقبیل ماهيچه،ماهیچه، مفصل، پوست، چشم و گوش دريافتدریافت مي کندمی‌کند. سپس مخچه حرکاتيحرکاتی را که واقعاً انجام شده اندشده‌اند را با حرکاتيحرکاتی که مورد نظر سيستمسیستم حرکتيحرکتی بوده مقايسهمقایسه مي کندمی‌کند. اگر ايناین دو حرکت به طور رضايترضایت بخشيبخشی با هم نخوانند، آن گاه پيام هايپیام‌های مناسب براي لحظهبرای ايلحظه‌ای مجدداً به داخل سيستمسیستم حرکتيحرکتی ارسال مي شوندمی‌شوند تا سطوح فعاليتفعالیت عضلات ويژهویژه را کاهش يایا افزايشافزایش دهند. همچنينهمچنین مخچه هنگاميهنگامی که حرکت کنونيکنونی فرد هنوز در حال انجام است، در برنامه ريزيریزی حرکت متواليمتوالی بعدی بعدي(در جزييجزیی از ثانيهثانیه جلوتر از آن) به قشر مغز کمک مي کندمی‌کند. مخچه از حرکات کنونيکنونی خود نيزنیز درس مي گيردمی‌گیرد. به ايناین معنيمعنی که اگر حرکتيحرکتی آن طوريطوری که دقيقاًدقیقاً مورد نظر بوده انجام نشود، مدار نورونينورونی مخچه يادیاد مي گيردمی‌گیرد که دفعه بعد حرکت قويقوی تر يایا ضعيفضعیف تريتری انجام دهد و انقباضات بعديبعدی عضله را با حرکات مورد نظر تطبيقتطبیق دهد. از جمله علايميعلایمی که نشانه صدمه خوردن به مخچه است، عبارتند از: اختلال در تکلم، تلوتلو خوردن هنگام راه رفتن و لرزش در جريانجریان انجام کار اراديارادی. هم چنينچنین صدمه به مخچه باعث مي شودمی‌شود که شخص تواناييتوانایی انجام حرکات دقيقدقیق را نداشته باشد. به عنوان مثال نتواند خط راست بکشد يایا با چکش رويروی ميخمیخ بکوبد. البته بايدباید توجه داشت که نوع اختلال ايجادایجاد شده بستگيبستگی به نوع آسيبآسیب وارد شده دارد. به عنوان مثال در صورت وارد آمدن آسيبآسیب جزييجزیی به قشر مخچه، فرد مي تواندمی‌تواند حرکات معمول خود را به آهستگيآهستگی انجام دهد.<ref>سایت تبیان </ref>
== وظیفه و نحوه ی عملکرد ==
مخچه به تنهايي نمي تواند باعث کنترل اعمال عضلاني شود. بلکه هميشه با همکاري ساير سيستم هاي کنترل حرکت، عمل مي کند. مخچه نقش هاي عمده اي در زمان بندي فعاليت هاي حرکتي و در رفتن سريع و نرم از يک حرکت به حرکت بعدي بازي مي کند. به طورکلي مخچه داراي تقريباً 30 ميليون واحد عملي تقريباً يکسان است. اگر چه اکثر تصميم گيري ها به وسيله قشر(کورتکس) مغز صورت مي گيرد، اما چگونگي تنظيم تعادل، تونسيته عضلات، جهت حرکات و ميزان نيروي لازم جهت انجام يک حرکت به وسيله عضلات و نيز تعيين اين که کدام عضو اين حرکت را انجام دهد به عهده مخچه است.
 
== ویژگی‌ها ==
مخچه از قديم يک "ناحيه ساکت مغز" خوانده شده است و اين موضوع به طور عمده به اين دليل است که تحريک الکتريکي اين ساختار هيچ گونه احساسي توليد نمي کند و به ندرت موجب حرکت مي شود. با اين وجود حذف مخچه واقعاً موجب غيرطبيعي شدن شديد حرکت ما مي شود. مخچه به ويژه براي کنترل فعاليت هاي عضلاني بسيار سريع از قبيل دويدن، ماشين نويسي، نواختن پيانو و حتي صحبت کردن اهميت حياتي دارد. نبود اين ناحيه از مغز موجب ناهماهنگ شدن تقريباً کامل اين فعاليت ها مي شود. با وجودي که نبود مخچه موجب فلج شدن هيچ عضله اي نمي شود. اما چگونه مخچه مي تواند تا اين حد مهم باشد در حالي که هيچ گونه توانايي مستقيمي براي ايجاد انقباض عضله ندارد؟ پاسخ اين است که مخچه به برنامه ريزي متوالي(حرکت پشت سر هم) فعاليت هاي حرکتي کمک کرده و هم چنين فعاليت هاي حرکتي بدن را به طور مرتب کنترل مي کند و آن ها را تصحيح مي کند تا اين حرکات با پيام هايي که از طرف مغز ديکته مي شود، مطابقت پيدا کند.
# مخچه مانند مخ از دو نیمکره چپ و راست تشکیل یافته‌است که توسط بخشی به نام [[کرمینه (مخچه)|کرمینه]] از هم جدا شده‌اند.
 
در واقع مخچه به طور مداوم اطلاعات جديد را از نواحي کنترل حرکت(در مغز و نخاع) دريافت مي کند. هم چنين اطلاعاتي از قسمت هاي مختلف بدن از قبيل ماهيچه، مفصل، پوست، چشم و گوش دريافت مي کند. سپس مخچه حرکاتي را که واقعاً انجام شده اند را با حرکاتي که مورد نظر سيستم حرکتي بوده مقايسه مي کند. اگر اين دو حرکت به طور رضايت بخشي با هم نخوانند، آن گاه پيام هاي مناسب براي لحظه اي مجدداً به داخل سيستم حرکتي ارسال مي شوند تا سطوح فعاليت عضلات ويژه را کاهش يا افزايش دهند. همچنين مخچه هنگامي که حرکت کنوني فرد هنوز در حال انجام است، در برنامه ريزي حرکت متوالي بعدي(در جزيي از ثانيه جلوتر از آن) به قشر مغز کمک مي کند. مخچه از حرکات کنوني خود نيز درس مي گيرد. به اين معني که اگر حرکتي آن طوري که دقيقاً مورد نظر بوده انجام نشود، مدار نوروني مخچه ياد مي گيرد که دفعه بعد حرکت قوي تر يا ضعيف تري انجام دهد و انقباضات بعدي عضله را با حرکات مورد نظر تطبيق دهد. از جمله علايمي که نشانه صدمه خوردن به مخچه است، عبارتند از: اختلال در تکلم، تلوتلو خوردن هنگام راه رفتن و لرزش در جريان انجام کار ارادي. هم چنين صدمه به مخچه باعث مي شود که شخص توانايي انجام حرکات دقيق را نداشته باشد. به عنوان مثال نتواند خط راست بکشد يا با چکش روي ميخ بکوبد. البته بايد توجه داشت که نوع اختلال ايجاد شده بستگي به نوع آسيب وارد شده دارد. به عنوان مثال در صورت وارد آمدن آسيب جزيي به قشر مخچه، فرد مي تواند حرکات معمول خود را به آهستگي انجام دهد.<ref>سایت تبیان </ref>
 
== ویژگی ها ==
# مخچه مانند مخ از دو نیمکره چپ و راست تشکیل یافته‌است که توسط بخشی به نام [[کرمینه (مخچه)|کرمینه]] از هم جدا شده‌اند.
# مخچه از بخش خاکستری در خارج و ماده سفید در مرکز تشکیل شده‌است.
# سایر [[نورون حسی|نورون هاینورون‌های حسی]] ماهیچه‌ها به مخچه می‌رود و نیز از چشم و گوش نیز شاخه‌ای از عصب به مخچه می‌رود.
 
== منابع ==
[[tl:Serebelyum]]
[[tr:Beyincik]]
[[ug:كىچىككیچیك مېڭە]]
[[uk:Мозочок]]
[[zh:小脑]]
۱۴۹٬۵۵۷

ویرایش