تفاوت میان نسخه‌های «قوانین مدنی»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
قوانین مدنی بیشتر ریشه در [[قوانین شرعی]] و [[قوانین عرفی|عرفی]] دارد؛ بنابراین ،بنابراین، در هر [[جامعه]] ای با توجه به برخی [[ویژگی]] های‌های فرهنگی و قوانین عرفی و شرعی، قوانین مدنی وضع می شودمی‌شود. روشن است، که همراه با قوانین مدنی [[مجازات]] هایی‌هایی نیز برای وادار کردن افراد به رعایت آنها طراحی می شودمی‌شود. قوانین مدنی [[انعطاف پذیر]] و قابل تغییر و تحول و دگرگونی ست. مطالعه یمطالعهٔ [[تاریخ]] جوامع نشانگر این تغییرات است. در جوامع جدید، با تحول و گسترش [[نهاد]]های مختلف، تخصصی شدن کارها و به وجود آمدن شرایط جدید برای افراد و به ویژه رشد [[فردیت]]، فوانینی برای حفظ [[حقوق فردی]] به وجود آمده استآمده‌است. این قوانین به نوبه ینوبهٔ خود، به طور مداوم با هر یک از تحولات جدید تغییر می کنند؛می‌کنند؛ و این روند هماهنگ سازی همواره ادامه می یابدمی‌یابد. به عنوان مثال، قوانین مدنی مربوط به [[ازدواج]]، حاصل ویژگی هایویژگی‌های هر جامعه و پیرو الگوهای تغییر و تحولات آن است، از این رو می بینیممی‌بینیم که برای نمونه در [[کالیفرنیا]] دو همجنس می توانندمی‌توانند بنابر قانون با هم ازدواج کنند؛ حال آنکه در ایالت [[ویرجینیا]] چنین قوانینی وجود ندارد.<ref name="e">اقتباس از « انسان شناسی خانواده و خویشاوندی» - تالیف منیژه مقصودی - نشر شیرازه - چاپ اول 1386۱۳۸۶ – ص 137۱۳۷</ref>
 
 

منوی ناوبری