پرش به محتوا

سخن و سخنوران: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
* ۱۱. ابوالحسن علی بن محمد غزوانی لوکری
* ۱۲. [[منجیک ترمذی|منجیک ابوالحسن علی بن محمد ترمذی]]
* ۱۳. [[خسروی سرخسی|ابوبکر محمد بن علی [[خسروی سرخسی]]
* ۱۴. حکیم [[کسایی مروزی]]
* ۱۵. ابومنصور عماره بن محمد مروزی
* ۲۲. [[عنصری]]
* ۲۳. [[غضائری رازی]]
* ۲۴. [[فرخی سیستانی|ابوالحسن علی بن جولوغ [[فرخی سیستانی]]
* ۲۵. [[منوچهری دامغانی]]
* ۲۶. زینبی علوی
* ۲۷. ابونظر عبدالعزیز بن منصور [[عسجدی مروزی]]
* ۲۸. [[بهرامی سرخسی|استاد ابوالحسن علی [[بهرامی سرخسی]]
* ۲۹. [[ناصرخسرو]]
* ۳۰. [[ابوحنیفه اسکافی]]
۳۵٬۳۶۶

ویرایش