پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی فوقانی»

آلفا موتور نورون‌ها به فیبرهای خارج دوکی عضله(Extrafusal Muscle Fibers) می‌روند و بنابراین در عمل انقباض عضلات اسکلتی نقش دارند.گاما موتور نورون‌ها فیبرهای داخل دوک عضله(Intrafusal Muscle Fibers) را عصب رسانی می‌کنند.آلفا موتور نورون‌ها و گاما موتور نورون‌ها که در تیغه نهم نخاع قرار گرفته‌اند تحت تاثیر راههای حرکتی نزولی قرار دارند.
== راههای حرکتی نزولی ==
راههایراه‌های حرکتی نزولی شامل دو راه می‌باشند:
* دستگاه هرمی (شامل راه هرمی و راه قشری بصل النخاعی)
* [[راههایراه‌های خارج هرمی]](Etrapyramidal Tracts)
 
راههای خارج هرمی شامل شش راه می‌باشند.اگرچه راههایراه‌های خارج هرمی جزو نورون حرکتی فوقانی به حساب می‌آیند اما ازنظر بالینی اهمیت کمی دارند{{مدرک}}.در حالیکه راه هرمی به علت نقش مهمی که در فرآیند کنترل حرکت دارد ازنظر بالینی حائز اهمیت است.به همین ترتیب راه قشری بصل النخاعی که در ارتباط با [[اعصاب مغزی]] مربوطه می‌باشد در بیماری‌های نورولوژی مهم هستند.
 
== بحث نورون حرکتی فوقانی ==