پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «کلاس پیچیدگی»

جز
ربات کاربر: به‌روزرسانی ترکیب جدول
جز (پاک‌سازی فاصله‌های مجازی زائد)
جز (ربات کاربر: به‌روزرسانی ترکیب جدول)
 
{{چپ چین}}
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">
<tr{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">
|- align="center"
<td colspan=2></td>
| colspan="2" | || colspan="4" |
<td colspan=4><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">مسئله تصمیم‌گیری </td></tr></table></td>
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"
</tr>
|-
<tr align="center">
| align="center" | مسئله تصمیم‌گیری
<td colspan=2></td>
|}
<td>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
|- align="center"
<td colspan=2></td>
<td>| colspan="2" | || [[پرونده:solidLine.png]]</td>
| colspan="2" | || [[پرونده:solidLine.png]]
</tr>
<tr|- align="center">
| colspan="3" |
<td colspan=3><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">نوع صفر - شمارش‌پذیر به صورت بازگشتی</td></tr></table></td>
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"
<td></td>
|-
<td colspan=4><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">غیرقابل تصمیم‌گیری </td></tr></table></td>
| align="center" | نوع صفر - شمارش‌پذیر به صورت بازگشتی
</tr>
|}
<tr align="center">
|
<td colspan=3>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
|| colspan="4" |
</tr>
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"
<tr align="center">
|-
<td colspan=3><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">قابل تصمیم‌گیری</td></tr></table></td>
| align="center" | غیرقابل تصمیم‌گیری
</tr>
|}
<tr align="center">
|- align="center"
<td colspan=3>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
| colspan="3" | [[پرونده:solidLine.png]]
</tr>
<tr|- align="center">
| colspan="3" |
<td colspan=3><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">EXPSPACE</td></tr></table></td>
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"
</tr>
|-
<tr align="center">
| align="center" | قابل تصمیم‌گیری
<td colspan=3>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|}
</tr>
<tr|- align="center">
| colspan="3" | [[پرونده:solidLine.png]]
<td colspan=3><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">EXPTIME</td></tr></table></td>
|- align="center"
</tr>
| colspan="3" |
<tr align="center">
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"
<td colspan=3>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|-
</tr>
<tr| align="center"> | EXPSPACE
|}
<td colspan=8><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">PSPACE</td></tr></table></td>
|- align="center"
</tr>
| colspan="3" | [[پرونده:dottedLine.png]]
<tr align="center">
|- align="center"
<td>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
| colspan="3" |
<td width=40>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|-
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
| align="center" | EXPTIME
<td></td>
|}
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|- align="center"
<td></td>
<td>| colspan="3" | [[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|- align="center"
</tr>
| colspan="8" |
<tr align="center">
<td><table{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBluelightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">نوع اول - حساس به متن</td></tr></table></td>
|-
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
| align="center" | PSPACE
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|}
<td border="1">[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|- align="center"
<td></td>
<td>| [[پرونده:dottedLinesolidLine.png]]</td>
| width="40" | [[پرونده:dottedLine.png]]
<td></td>
| [[پرونده:dottedLine.png]] || [[پرونده:dottedLine.png]]
<td colspan=1><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">PSPACE-Complete</td></tr></table></td>
|
</tr>
|| [[پرونده:dottedLine.png]] || || [[پرونده:dottedLine.png]]
<tr align="center">
|- align="center"
<td>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
|
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|-
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
| align="center" | نوع اول - حساس به متن
<td></td>
|}
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
| [[پرونده:dottedLine.png]] || [[پرونده:dottedLine.png]]
</tr>
| border="1" | [[پرونده:dottedLine.png]]
<tr align="center">
|
<td>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
<td> || [[پرونده:dottedLine.png]]</td> || || colspan="1" |
<td><table{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">Co-NP</td></tr></table></td>
|-
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
| align="center" | PSPACE-Complete
<td></td>
|}
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|- align="center"
<td colspan=2><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">NP</td></tr></table></td>
| [[پرونده:solidLine.png]] || [[پرونده:dottedLine.png]]
</tr>
| [[پرونده:dottedLine.png]] || [[پرونده:dottedLine.png]] ||
<tr align="center">
<td>| [[پرونده:solidLinedottedLine.png]]</td>
|- align="center"
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
<td>| [[پرونده:solidLine.png]] || [[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"
<td></td>
|-
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
| align="center" | Co-NP
<td></td>
|}
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
| [[پرونده:dottedLine.png]] || || [[پرونده:dottedLine.png]]
</tr>
| colspan="2" |
<tr align="center">
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"
<td>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
|-
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
| align="center" | NP
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|}
<td><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">BPP</td></tr></table></td>
|- align="center"
<td width=10></td>
| [[پرونده:solidLine.png]] || [[پرونده:dottedLine.png]]
<td><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">BQP</td></tr></table></td>
| [[پرونده:dottedLine.png]] || [[پرونده:dottedLine.png]] ||
<td width=10></td>
| [[پرونده:dottedLine.png]] ||
<td><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">NP-Complete</td></tr></table></td>
|| [[پرونده:dottedLine.png]]
</tr>
<tr|- align="center">
<td>| [[پرونده:solidLine.png]]</td> || [[پرونده:dottedLine.png]]
<td>| [[پرونده:dottedLine.png]]</td> ||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|-
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
| align="center" | BPP
<td></td>
|}
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
| width="10" | ||
</tr>
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"
<tr align="center">
|-
<td>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
| align="center" | BQP
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|}
<td colspan=6><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">P</td></tr></table></td>
| width="10" | ||
</tr>
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"
<tr align="center">
|-
<td>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
| align="center" | NP-Complete
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|}
<td>[[پرونده:dottedLine.png]]</td>
|- align="center"
<td colspan=4></td>
<td>| [[پرونده:solidLine.png]] || [[پرونده:dottedLine.png]]</td>
| [[پرونده:dottedLine.png]] || [[پرونده:dottedLine.png]] ||
</tr>
| [[پرونده:dottedLine.png]]
<tr align="center">
|- align="center"
<td>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
| [[پرونده:solidLine.png]] || [[پرونده:dottedLine.png]]
<td colspan=2><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">NC</td></tr></table></td>
<td| colspan=4></td>"6" |
<td><table{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">P-Complete</td></tr></table></td>
|-
</tr>
<tr| align="center"> | P
|}
<td>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
|- align="center"
<td colspan=2>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
| [[پرونده:solidLine.png]] || [[پرونده:dottedLine.png]]
</tr>
| [[پرونده:dottedLine.png]]
<tr align="center">
| colspan="4" | || [[پرونده:dottedLine.png]]
<td colspan=3><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">نوع دوم - متن آزاد</td></tr></table></td>
|- align="center"
</tr>
| [[پرونده:solidLine.png]] || colspan="2" |
<tr align="center">
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"
<td colspan=3>[[پرونده:solidLine.png]]</td>
|-
</tr>
<tr| align="center"> | NC
|}
<td colspan=3><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">نوع سوم - عادی</td></tr></table></td>
| colspan="4" | ||
</tr>
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"
</table>
|-
| align="center" | P-Complete
|}
|- align="center"
| [[پرونده:solidLine.png]]
| colspan="2" | [[پرونده:solidLine.png]]
|- align="center"
| colspan="3" |
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"
|-
| align="center" | نوع دوم - متن آزاد
|}
|- align="center"
| colspan="3" | [[پرونده:solidLine.png]]
|- align="center"
| colspan="3" |
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"
|-
| align="center" | نوع سوم - عادی
|}
|}
{{پایان چپ چین}}
 
۵۹۲٬۸۸۴

ویرایش