پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «دامنه سطح‌بالای عمومی جغرافیایی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید با ''''دامنه سطح بالای عمومی جغرافیایی''' {{انگلیسی|Geographic generic Top Level Domain}} (به اختصار GeoTLD ی...' ایجاد کرد)
 
'''دامنه سطح بالای عمومی جغرافیایی''' {{انگلیسی|Geographic generic Top Level Domain}} (به اختصار GeoTLD یا Geographic TLD یا Geographic gTLD) يكیک [[دامنه سطح بالايبالای عموميعمومی]] {{انگلیسی|generic Top Level Domain}} (به اختصار gTLD) در [[سيستمسیستم نام دامنه]] از اينترنتاینترنت ميمی باشد كهکه با استفاده از نام يایا اقتباس از نام انجمنيانجمنی با رويكرديرویکردی جغرافياييجغرافیایی , جغرافياييجغرافیایی سياسيسیاسی , قوميتيقومیتی , زبان شناختيشناختی يایا فرهنگيفرهنگی جامعه شكلشکل ميمی گيردگیرد.
 
فقط دو نمونه از دامنه هايهای سطح بالايبالای عموميعمومی جغرافياييجغرافیایی در بينبین دامنه ها وجود دارد , [[.asia]] برايبرای قاره آسياآسیا و [[.cat]] كهکه يكیک [[دامنه سطح بالايبالای ضمانت شده]] برايبرای استفاده در موضوع هايهای مرتبط با زبان كاتالانکاتالان و فرهنگ در نظر گرفته شده است.
 
در حالت عاديعادی [[.eu]] به عنوان [[دامنه سطح بالايبالای كدکد كشورکشور]] {{انگلیسی|country code Top Level Domain}} (به اختصار ccTLD) [[اتحاديهاتحادیه اروپا]] مطرح شده. با اينحالاینحال , از آنجائيكهآنجائیکه اتحاديهاتحادیه اروپا يكیک كشورکشور نيستنیست , .eu نمينمی تواند به عنوان يكیک دامنه سطح بالايبالای عموميعمومی جغرافياييجغرافیایی طبقه بنديبندی شود.<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/GeoTLD GeoTLD - Wikipedia, the free encyclopedia]</ref>
 
== پيشنهادهاپیشنهادها ==
 
نمونه هاييهایی از [[دامنه سطح بالايبالای پيشنهادپیشنهاد شده|دامنه هايهای سطح بالايبالای پيشنهادپیشنهاد شده]] {{انگلیسی|Proposed Top Level Domain}} در ايناین زمينهزمینه عبارتند از:
 
{| class="wikitable"
|}
<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/GeoTLD#Propositions Propositions]</ref>
== كدهايکدهای كشوريکشوری بينبین الملليالمللی شده ==
 
يكیک [[كدکد كشوريکشوری بينبین الملليالمللی شده]] {{انگلیسی|Internationalized country code}} شبيهشبیه يكیک دامنه سطح بالايبالای عموميعمومی جغرافياييجغرافیایی است , با دو تفاوت اساسياساسی: نخست آنكهآنکه كدکد كشوريکشوری بينبین الملليالمللی شده دامنه ايای است كهکه برايبرای يكیک كشورکشور (نه مثل .asia) كاملکامل (نه مثل .cat) مورد استفاده قرار گرفته است. تفاوت ديگردیگر آن است كهکه يكیک كدکد كشوريکشوری بينبین الملليالمللی شده به عنوان يكیک دامنه سطح بالايبالای كدکد كشورکشور مطرح شده نه به عنوان يكیک دامنه سطح بالايبالای عموميعمومی جغرافياييجغرافیایی.<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/GeoTLD#Internationalized_country_codes Internationalized country codes]</ref>
 
== جستارهای وابسته ==