پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «اندام وتری گلژی»

برگشت به نسخه
(برگشت به نسخه)
'''اندام وتری گلژی''' {{انگلیسی|Golgi tendon organ}} گیرنده‌هایی هستند که در بر گیرندهحاوی کپسول بوده و در وتر (تاندون)ماهیچه‌هاعضلات وجود دارند.اندام‌هایاندامهای وتری گلژی همانند گیرنده‌های [[دوک عضلانی]] به نامعنوان گیرنده‌های کششی ماهیچه‌هاعضلات محسوب می‌شوند. فیبر عصبی اندام وتری گلژی از نوع Ib است.این فیبر عصبی قطور بوده ولی درنسبت برابربه Ia (فیبر عصبی پایانه نخستیناولیه دوک عضلانی)اندکی کوچکتر است.به گونهطور میانهمتوسط ۱۰ تا ۱۵ فیبر عضلانی بیشترمعمولا به گونهطور سری(In series) به هر اندام وتری گلژی متصل شده اند<ref>شادان، فرخ.ترجمه: فیزیولوژی پزشکی پرفسور آرتورگایتون. جلد دوم.ص ۱۳۹۶</ref>.
{{تمیزکاری}}
 
اندام‌هایاندامهای وتری گلژی نوع ویژه‌ایخاصی از گیرنده‌های مکانیکی هستند که در ماهیچه‌هایعضلات مخطط، بیشترمخطط،بیشتر به دگرگونیتغییر قوام یا تون عضلانی<ref>Muscle tone
 
</ref> حساس هستند و این دگرگونی‌هایتغییرات را به [[دستگاه عصبی مرکزی]] گزارش می‌دهند.اطلاعات برآمدهحاصل از این گیرنده‌ها بیشتر به [[نخاع]]، [[مخچه]] و [[قشر مغز]] جهت مهارکنترل بیشتر و دقیق تر اعمال حرکتی انتقال می‌یابد.
'''اندام وتری گلژی''' {{انگلیسی|Golgi tendon organ}} گیرنده‌هایی هستند که در بر گیرنده کپسول بوده و در وتر (تاندون)ماهیچه‌ها وجود دارند.اندام‌های وتری گلژی همانند گیرنده‌های [[دوک عضلانی]] به نام گیرنده‌های کششی ماهیچه‌ها محسوب می‌شوند. فیبر عصبی اندام وتری گلژی از نوع Ib است.این فیبر عصبی قطور بوده ولی در برابر Ia (فیبر عصبی پایانه نخستین دوک عضلانی)اندکی کوچکتر است.به گونه میانه ۱۰ تا ۱۵ فیبر عضلانی بیشتر به گونه سری(In series) به هر اندام وتری گلژی متصل شده اند<ref>شادان، فرخ.ترجمه: فیزیولوژی پزشکی پرفسور آرتورگایتون. جلد دوم.ص ۱۳۹۶</ref>.
 
اندام‌های وتری گلژی نوع ویژه‌ای از گیرنده‌های مکانیکی هستند که در ماهیچه‌های مخطط، بیشتر به دگرگونی قوام یا تون عضلانی<ref>Muscle tone
</ref> حساس هستند و این دگرگونی‌های را به [[دستگاه عصبی مرکزی]] گزارش می‌دهند.اطلاعات برآمده از این گیرنده‌ها بیشتر به [[نخاع]]، [[مخچه]] و [[قشر مغز]] جهت مهار بیشتر و دقیق تر اعمال حرکتی انتقال می‌یابد.
== نقش اندامهای وتری گلژی ==
این گیرنده‌ها بیشتر به افزایش قوام و تانسیون ماهیچه‌ایعضلانی واکنش نشان می‌دهند و به شدت تحریک می‌شوند. تحریک اندام‌هایاندامهای وتری گلژی(GTO) در پی افزایش تانسیون عضله، باعثعضله،باعث تحریک فیبرهای حسی گروه Ib می‌گردند و زمانی که این تحریکات به میزان بالایی شدت یابد، ازیابد،از تانسیون بیشتر عضلات جلوگیری می‌کنند.در به راستیواقع عضله‌ای که میزان تانسیون آن افزایش یافته‌است، دریافته‌است،در نخاع مهار می‌گردد. این فرآیند که مایهباعث مهار همان عضله می‌شود، جهتمی‌شود،جهت محافظت و جلوگیری از آسیب عضلانی بایسته‌استضروری است.
== رفلکس کششی معکوس یا مهار اتوژنیک ==
تحریک گیرنده‌های وتری گلژی که مایهباعث ایجاد جریان عصبی در فیبرهای حسی Ib می‌گردد، درمی‌گردد،در جهت مهار همان عضله وارد عمل می‌شود که این حالت عکس رفلکس کششی به چراییعلت تحریک Ia از [[دوک عضلانی]] است;به همین انگیزهدلیل به اثر تحریک Ib رفلکس کششی معکوس یا مهار اتوژنیک<ref>Autogenic inhibition
</ref> می‌گویند.
 
در مهار اتوژنیک، نورون‌هایاتوژنیک،نورون‌های واسطه ای<ref>Interneurons
</ref> در نخاع جهت مهار نورون‌های حرکتی همان عضله و تحریک نورون‌های حرکتی عضلات مقابل نقش دارند.
== رابطه انقباض و کشش عضلانی با تحریک اندام وتری گلژی ==
* '''انقباض عضله'''.هنگامی که انقباض عضلانی به کاهش درازایطول می‌انجامد، بخشمی‌انجامد،بخش وتری یا تاندونی عضله کشیده می‌شود که مایهباعث تحریک بیشتر اندام‌های وتری گلژی شده و متناسب با کشش برپاشده،ایجاد پیام‌هایشده،پیام‌های فراوانیزیادی از راهطریق فیبرهای حسی Ib به نخاع ارسال می‌گردد.نتیجه ارسال این پیام‌ها به دستگاه عصبی به ویژهخصوص در زمان‌هایی که تانسیون عضله به میزان فراوانیزیادی افزایش می‌یابد، مهارمی‌یابد،مهار عضله مربوطه جهت جلوگیری از آسیب خواهد بود.
* '''کشش عضله'''.اگر کشش عضلانی به گونهصورت آرام و نگه داشته شده اعمال گردد، حساسیتگردد،حساسیت اندام وتری گلژی درنسبت برابربه گیرنده‌های دوک عضلانی بیشتر بوده و با تحریک بسیارزیاد Ib، عضلهIb،عضله تحت کشش مهار می‌گردد.بدین ترتیب، عضلهترتیب،عضله مربوطه می‌تواند تحت کشش بیشتری نیز قرار گیرد.
== پانویس ==
{{پانویس}}
* [[نورون حرکتی آلفا]]
== منابع ==
* نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی، داود. برگردانترجمه نوروآناتومی W.C. Wongck. انتشارات جعفری.
* شادان، فرخ.ترجمه: فیزیولوژی پزشکی پرفسور آرتورگایتون. جلد دوم، انتشارات شرکت سهامی چهر.
* برزکار، ابراهیمبرزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ نخستاول.بهار ۱۳۸۵.شابک:۸-۷۶۸۸-۰۶-۹۶۴
* میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. برگردانترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
{{چپ چین}}
* Barbara F. Westmoreland/ Medical Neuroscience; ۱۹۹۴