پرش به محتوا

سهل بن بشر: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای جدید با ''''ابوعثمان سهل بن حبيب بن هاني'''''' (يا هايا)''' در نيمهٴ اول سدهٴ نهم ميلادي در خراسا...' ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
'''ابوعثمان سهل بن حبيبحبیب بن هانيهانی'''''' (يایا هاياهایا)''' در نيمهٴنیمهٴ اول سدهٴ نهم ميلاديمیلادی در خراسان برآمد. منجم يهودي‌یهودی ايرانيایرانی كهکه رساله‌هايرساله‌های زياديزیادی در باب علم احكاماحکام نجوم و كتابيکتابی هم در جبر به عربيعربی نوشت كهکه مفقود شده‌است. هرمان دالماسي‌دالماسی يكيیکی از رساله‌هايرساله‌های او را در 1138۱۱۳۸ ميلاديمیلادی به لاتينيلاتینی ترجمه كردکرد.
 
== منبع ==
*'' جورج سارتون ، 'مقدمه بر تاريختاریخ علم ، ترجمه غلامحسينغلامحسین صدريصدری افشار ، شركتشرکت انتشارات علميعلمی و فرهنگيفرهنگی''
۱۱٬۴۲۵

ویرایش