پرش به محتوا

گشتاور دوقطبی الکتریکی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب
جز (افزودن سریع رده «الکترومغناطیس» (با استفاده از رده‌ساز))
(برچسب)
{{بدون منبع}}
=='''«حالت كليکلی»'''==
 
در حالت كليکلی برايبرای يكیک توزيعتوزیع پيوستهپیوسته بارها كهکه در يكیک حجم ''V''توزيعتوزیع شده اندشده‌اند گشتاور دو قطبي چنينقطبی تعريفچنین ميتعریف شودمی‌شود
 
:<math>\boldsymbol{p}(\boldsymbol{r}) = \int_{V} \rho(\boldsymbol{r_0})\, (\boldsymbol{r_0r_۰}-\boldsymbol{r}) \ d^3 \boldsymbol{r_0r_۰}, </math>
 
در حاليحالی كهکه '''''r''''' فاصله از مكانمکان مشاهده و <d''<sup>3۳</sup>'''''r'''''<sub>0۰</sub'' بر يكیک حجم ابتداييابتدایی r دلالت ميمی‌کند كندبرای براي باريكه ايباریکه‌ای از چگاليچگالی بار حاصل جمع تابع دلتايدلتای ديراكدیراک است.
 
<math> \rho (\boldsymbol{r}) = \sum_{i=1}^N \, q_i \, \delta (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i ) \ ,</math>:
 
[[رده:الکترومغناطیس]]