پرش به محتوا

الگو:سرشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
| astro
| astronomical object
| فضا = [[وپ:سرشناسی (اجرام آسمانی)|رهنمود سرشناسی اجرام آسمانی در]]
| notability (people)
| bio
| بیو
| زندگی‌نامه
| افراد = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (افراد)|رهنمود سرشناسی برای افراد در]]
| prof
| notability (academics)
| استاد
| سرشناسی (دانشگاهیان)
| دانشگاهیان = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (دانشگاهیان)|رهنمود سرشناسی برای دانشگاهیان در]]
| سرشناسی (دانشگاه‌ها)
| دانشگاه
| دانشگاه‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (دانشگاه‌ها)|رهنمود سرشناسی برای دانشگاه‌ها در]]
| notability (books)
| book
| سرشناسی (کتاب‌ها)
| کتاب
| کتاب‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (کتاب‌ها)|رهنمود سرشناسی برای کتاب‌ها در]]
| سرشناسی (کتابخانه‌ها)
| کتابخانه
| کتابخانه‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (کتابخانه‌ها)|رهنمود سرشناسی برای کتابخانه‌ها در]]
| سرشناسی (امامزاده‌ها)
| امامزاده
| سرشناسی (فیلم‌ها)
| فیلم
| فیلم‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (فیلم‌ها)|رهنمود سرشناسی برای فیلم‌ها در]]
| notability (television)
| television
| رسانه
| تلویزیون
| مجموعه تلویزیونی = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (رسانه‌ها)|رهنمود سرشناسی برای رسانه‌ها در]]
| notability (companies and corporations)
| institution
| شرکت
| ارگان
| سازمان‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (سازمان‌ها)|رهنمود سرشناسی برای سازمان‌ها و نهادنهادها در]]
| product
| محصول
| محصولات = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (سازمان‌ها)|رهنمود سرشناسی برای محصولات و خدمات در]]
| notability (fiction)
| fict
| list
| فهرست
| فهرست‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود سرشناسی فهرست‌های مستقل در]]
| notability (music)
| music
| سرشناسی (موسیقی)
| موسیقی = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (موسیقی)|رهنمود سرشناسی برای موسیقی در]]
| neo
| avoid neologism
| واژه‌نامه نیست
| نوواژه
| واژه = [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا یک واژه‌نامه نیست|رهنمود سرشناسی در زمینهٔ نوآوری‌ها در]]
| sport
| ورزش = [[وپ:سرشناسی (ورزش)|رهنمود سرشناسی ورزش و ورزشکار در]]
| notability (numbers)
| number
| سرشناسی (عددها)
| عدد
| عددها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (عددها)|رهنمود سرشناسی برای عددها در]]
| notability (web)
| web
| سرشناسی (وب)
| وب = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (وب)|رهنمود سرشناسی وبگاه‌ها در]]
| geo
| geographic