پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «مدیریت شهری»

بدون خلاصه ویرایش
از طرفي عده اي شهر را پيچيده ترين مخلوق حال حاضر بشر مي دانند که درآن انسان ها , ابزارهاي دست ساز بشر , محيط زيست محيطي را ساخته است که ايجاد کننده کنش ها و واکنش هاي متعدد و چند جانبه است . به نحوي که انسان هم از آن اثر گرفته و هم بر آن اثر مي گذارد . مطالعات دقيق تر اين محيط با ديد سيستمي و شناخت آثار کل بر جزء و جزئ بر کل نيز به نحوي ناقص بوده و محيط شهر از قواعد و قوانين غير خطي پي روي مي نمايد.
 
معيار هاي شناسايي شهر از گونه هاي غير خود به طور معمول , ميزان جمعيت, شغل غالب مردم ساکن , وجود شهرداري و مواردي اينگونه بوده است . امروزه ، شهرها از دو جنبه اهميت يافته ‌اند : يکي بعنوان مرکز تجمع گروه عظيمي از مردم ، ديگري بعنوان عمده ترين بازيگر نقش اقتصادي ، در کل اقتصاد ملي . از اينرو ، بايد به مسائل و مشکلات آنها ، توجه بيشتر و دقيق تر کرد . زيرا ، در حالتي که برنامه ريزي دقيق و درست ، سبب رشد اقتصادي ، تثبيت سياسي و افزايش مشارکت شهروندان درامور شهرها مي‌گردد ، شکست در حل مشکلات و مسائل شهري ، سبب رکود اقتصادي ، نارضايتي‌ هاي اجتماعي و سياسي ، فقر ، بيکاري و تخريب محيط زيست خواهد شد . <ref> [سعيدنيا ، 1383 ، صص 20 الي 39]<ref/>
 
ترکيب مديريت و شهر مفهوم سازماندهي امور مربوط به برنامه ريزي , سازمان دهي, بسيج منابع و امکانات , هدايت و کنترل در محدوده شهر را تداعي مي نمايد . مفهومي که در کشور هاي مختلف به دليل ساختار هاي سياسي و رويکرد هاي اقتصادي , نهاد هاي متفاوتي را با الگو هاي متفاوتي در خود درگير دارد .
۱۱۹

ویرایش