پرش به محتوا

نمای اول: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
'''نمای اول''' {{به انگلیسی|prime power}} در [[ریاضیات]]، یک [[عدد اول]] به [[توان (ریاضی)|توان]] یک [[عدد طبیعی|عدد صحیح مثبت]] است. برای مثال {{nowrap|1=۷ = ۷<sup>۱</sup>}}، {{nowrap|1=۹ = ۳<sup>۲</sup>}}، و {{nowrap|1=۶۴ = ۲<sup>۶</sup>}} همه نماهاینمای اول هستند، درحالیکه {{nowrap|1=۶ = ۲ × ۳}}، {{nowrap|1=۱۲ = ۲<sup>۲</sup> × ۳}} و {{nowrap|1=۳۶ = ۶<sup>۲</sup> = ۲<sup>۲</sup> × ۳<sup>۲</sup>}} نمای اول نیستند (عدد ۱ یک نمای اول محسوب نمی‌شود).
 
ترتیب نماهای اول به این شیوه شروع می‌شود: ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۷، ۴۱، ۴۳، ۴۷، ۴۹، ۵۳، ۵۹، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۱، ۷۳، ۷۹، ۸۱، ۸۳، ۸۹، ۹۷، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۱، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۵۷، ۱۶۳، ۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۳، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۱۱، ۲۲۳، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۳، ۲۳۹، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۵۱، … {{OEIS|id=A246655}}.