پرش به محتوا

استخوان پس‌سری: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
نمای برون‌سری یا زیرین:
 
# مهم‌ترین چیزی که در این نما و در مورد سطوح طرفی وجود دارد بخش‌های لقمه‌ای (کاندیلار) است که آنها را تحت عنوان Surfaceلقمه Condylarسطحی یا Processلقمه Condylarزائده‌ای می‌شناسند که با اولین مهرهٔ گردن) (اطلس) (مفصل می‌سازد. مجرای عصب زیرزبانی)canal Hypoglossal(هیپوگلوسال)در بالای کندیل‌هایکوندیل‌های اکسیپیتالپس‌سری (اکسی‌پیتال) قرار دارد که از داخل جمجمه شروع شده به طرف خارج و جلو امتداد می‌یابد از این سوراخ، عصب ۱۲ از جمجمه خارج می‌شود.
# Condylarحفره‌های Fossaلقمه‌ای: در طرفیندو وعقبسو Condylو occipitalپشت حفراتیلقمه تحتپس‌سری عنوانحفره‌هایی Fossaبه Condylarنام وجودحفره‌های دارندلقمه‌ای که<sup>Condylar اینFossa</sup> حفراتجا گرفته‌اند که ممکن است دارای سوراخ باشند و اگر سوراخی وجود داشته باشد در این صورت Condylarبه Canal/Foramenآن سوراخ یا مجرای نامیدهلقمه‌ای می‌شوندمی‌گویند که محل عبور وریدیسرخرگ با منشأخاستگاه [[سینوس Sigmoidسینی]] (سیگموئید) است.
# Processزائده Jugularوداجی: اینزائده‌های برجستگی‌هایوداجی مربعی<sup>Jugular شکلprocess</sup> برجستگی‌هایی هستند مربعی‌شکل که در عقب و خارج ازCondylهااز کوندیل‌ها دیده می‌شوند.
# شیار وداجی: شیار وداجی یا شیار ژوگولار <sup>Jugular Notch:</sup> حد قدامی processزائده Jugularوداجی است که این قسمت صاف نیست و دارای بریدگی است. بخش خاری (پتروز) استخوان Temporalگیجگاهی هم دارای Jugularشیار Notchژوگولار است که به همراه Jugularشسرا Notch ازژوگولار استخوان پسپس‌سری، سری،Foramenسوراخ Jugularژوگولار را تشکیل می‌دهد.
# برجستگی وداجی: این برجستگی یعنی تکمگی وداجی <sup>Jugular Tubercle</sup> در سطح داخل بخش‌های Condylarلقمه‌ای قرار گرفته‌است بنابراین موقعیت آن با سه مورد قبلی متفاوت می‌باشداست. Foramenسوراخ Jugularژوگولار و Clivus[[نشیب (کالبدشناسی)|نَشیب]] مستقل نمی‌باشندنیستند.
# Jugular Tubercle
در سطح داخل بخش‌های Condylar قرار گرفته‌است بنابراین موقعیت آن با سه مورد قبلی متفاوت می‌باشد. Foramen Jugular و Clivus مستقل نمی‌باشند.
 
نمای درون‌سری یا بالایی:
 
در این وضعیت Tubercleتکمگی‌های Jugularهاوداجی بهتر دیده می‌شودمی‌شوند که به صورت برآمدگی‌های بیضی شکلبیضی‌شکلی هستند که در بالای سوراخ هایپوگلوس قرار داشته و آن را از باالبالا می‌پوشاند. در زیر Jugularتکمگی Tubercleوداجی کانالمجرای زیرزبانی <sup>Hypoglossal </sup> دیده می‌شود که این کانالمجرا در هر دو نما قابل رویت است و محل عبور زوج ۱۲ مغزی است. در عقب Tubercleتکمگی Jugularوداجی یک ناودان کم‌عمقیکم‌عمق وجود دارد که زوجهایزوج‌های ۹۹، مغزی)glossopharengeal۱۱، ،)۱۱ مغزی)vagus)و ۱۱۱۲ مغزی)Accessory) از آن عبورگذر می‌کنند.
 
استخوان پس‌سری محل عبور زوج‌های ۹، ۱۱، ۱۱ و ۱۲ مغزی است.
 
== نگارخانه ==
۱۶۰٬۳۸۳

ویرایش