پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:1400Reza/صفحه تمرین ۱»

ابرابزار
(ابرابزار)
== شورای روابط بین‌الملل ==
شورای روابط بین‌الملل سیویلیتاس از طریق گفتگوی چند جانبه و گفتگوی باز از [[صلح]] و ثبات در [[قفقاز]] حمایت می کندمی‌کند. این انجمن میزبان مجامع بحث ماهانه است که نظرات و روند [[خط مشی|سیاست‌گذاری]] ارمنستان و جوامع بین‌المللی [[دانشگاه|دانشگاهی]]، سیاسی و رسانه‌ای را در مورد انتخابانتخاب‌ها، ها ، گزینه هاگزینه‌ها و اقدامات [[سیاست خارجی]] و داخلی ارمنستان در زمینه چالش هایچالش‌های [[امنیت ملی]] ارمنستان اطلاعاطلاع‌رسانی رسانی می کندمی‌کند. این شورا دیدگاه ارمنستان را از طریق بحث ها ،بحث‌ها، [[پژوهش|تحقیقات]] و نشریات عمومی و خصوصی، در سطح بین‌المللی و داخلی ترویج می کندمی‌کند.
 
از زمان تأسیس ،تأسیس، این شورا گزارش هایگزارش‌های سالانه ای از وضعیت ارمنستان تا سال 2013۲۰۱۳ منتشر کرده است کرده‌است که تجزیه و تحلیل عمیقی از وضعیت سیاسی فعلی ارمنستان ارائه می دهدمی‌دهد. اولین گزارش آنها ،آنها، ارمنستان در سال 2008۲۰۰۸: بحران و فرصت ،فرصت، در سال 2008۲۰۰۸ منتشر شد.
==شورای روابط بین‌الملل==
 
شورای روابط بین‌الملل سیویلیتاس از طریق گفتگوی چند جانبه و گفتگوی باز از [[صلح]] و ثبات در [[قفقاز]] حمایت می کند. این انجمن میزبان مجامع بحث ماهانه است که نظرات و روند [[خط مشی|سیاست‌گذاری]] ارمنستان و جوامع بین‌المللی [[دانشگاه|دانشگاهی]]، سیاسی و رسانه‌ای را در مورد انتخاب ها ، گزینه ها و اقدامات [[سیاست خارجی]] و داخلی ارمنستان در زمینه چالش های [[امنیت ملی]] ارمنستان اطلاع رسانی می کند. این شورا دیدگاه ارمنستان را از طریق بحث ها ، [[پژوهش|تحقیقات]] و نشریات عمومی و خصوصی، در سطح بین‌المللی و داخلی ترویج می کند.
 
از زمان تأسیس ، این شورا گزارش های سالانه ای از وضعیت ارمنستان تا سال 2013 منتشر کرده است که تجزیه و تحلیل عمیقی از وضعیت سیاسی فعلی ارمنستان ارائه می دهد. اولین گزارش آنها ، ارمنستان در سال 2008: بحران و فرصت ، در سال 2008 منتشر شد.