پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران»

برچسب: برگردانده‌شده
 
== زاپاس جدید [[کاربر:پارسا آملی]] ==
پارسا آملی با ایجاد یک حساب زاپاس جدید [[کاربر:Larghasran]] قطع دسترسی را دور زده‌است لطفاً کنش فوری مدیریتی اعمال گردد [[User:Luckie Luke|<span style="color:orange;">Luckie Luke</span>]] ([[User talk:Luckie Luke|<span style="color:orange;">Talk</span>]]) ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۰۳ (UTC)
: بر چه اساس به این نتیجه رسیدید؟! و بر اساس کدام اسناد و مدرکی حکم صادر می‌کنید و دیگران را با نگاه دیکتاتورگونه محدود؟ !! انگار با گند آهنین طرف شدید. [[کاربر:Larghasran|Larghasran]] ([[بحث کاربر:Larghasran|بحث]]) ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۴۳ (UTC)
 
پارسامدیر آملیبررسی باکننده ایجاداین یکگزارش حسابلطفاً زاپاس جدیداین [[کاربرSpecial:LarghasranDiff/32019347]] قطعو دسترسی[[بحث:خانه قریشی راآمل]] دور زدهرا استنیز لطفا کنش فوری مدیریتی اعمال گرددبنگرید [[User:Luckie Luke|<fontspan colorstyle="color:orange;">Luckie Luke</fontspan>]] ([[User talk:Luckie Luke|<fontspan colorstyle="color:orange;">Talk</fontspan>]]) ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۰۳۵۵ (UTC)
: برمی‌نگرد. چهشما اساسهم بهاگر اینمقدار نتیجهاندکی رسیدید؟!مردانگی وداری رو در رو من را بنگر. پرسیدم بر اساس کدامچه اسنادعدله و مدرکیاستنادی حکمبرچسب صادرزدید؟! میکنیدتمام وگفتارهای دیگرانتند رامن علتش رفتار شماست بنده با نگاهشما دیکتاتورگونهصحبت محدود؟!!می‌کنم انگارشما با گندبی اعتنایی سعی در این دارید که بنده را عصبانی و در جهت هدف خود سودرسانی و اعمال کنید. اگر مدیری تن به این موضوع دهد یک سوءاستفاده از ابزارهای مدیریتی آشکار است که آهنینسابقه طرفطولانی شدیددارد. [[کاربر:Larghasran|Larghasran]] ([[بحث کاربر:Larghasran|بحث]]) ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۴۳۵۷ (UTC)
::درود، کاربر در نخستین ویرایشهایش یک مقاله کامل ساخته استساخته‌است. با احترام [[User:Mahdi_Mousavi|<b style="color:navy;">Mahdi Mousavi</b>]] [[User talk:Mahdi_Mousavi|<i style="color:red">«بحث»</i>]] ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۳۲ (UTC)
:: درود. هر فردی مقاله بسازد مجرم است؟!!!! پس همگان در اینجا چه میکنندمی‌کنند غیر از ساختن مقاله؟ !! چه عدله سازمان ملل پسندی.!! [[کاربر:Larghasran|Larghasran]] ([[بحث کاربر:Larghasran|بحث]]) ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۰۳ (UTC)
::: با درود به همه همکاران گرامی {{پینگ|Luckie Luke}} و {{پینگ|Mahdi_Mousavi}} من هم مانند شما معتقدم این حساب زاپاس پارسا آملی است از لحن تند ایشان میتوانمی‌توان مشابهت را دریافت [[کاربر:سینما بدون رنگ|سینما بدون رنگ]] ([[بحث کاربر:سینما بدون رنگ|بحث]]) ‏۹ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۱۵ (UTC)
:::: کاربر محترم {{پینگ|Larghasran}} اینکه کاربران شما را زاپاس پارسا آملی دریافتند، با توجه به لحن تند و برخورد نامناسب تان و مشابهت هایمشابهت‌های رفتاری تان است که کاملاکاملاً مشهود است. برفرض شما میخواهیدمی‌خواهید در فضای دانشنامه فعال باشید، خوب مشکلی نیست بسیار هم عالی ولی چرا با این شیوه و این لحن تند و استفاده از ادبیات نامطلوب در برخورد با دیگر کاربران؟ چرا جنگ ویرایشی براه می اندازید؟می‌اندازید؟ چرا از قوانین ویکی پدیاویکی‌پدیا پیروی نمی کنیدنمی‌کنید تا بتوانید مشارکت سازنده داشته باشید؟ [[کاربر:سینما بدون رنگ|سینما بدون رنگ]] ([[بحث کاربر:سینما بدون رنگ|بحث]]) ‏۹ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۱۹ (UTC)
 
:: درود. گیرم که بنده این فردی که مورد خطاب قرار گرفته‌ام، باشم. چه حرج و ابایی از پذیرش آن است؟!!. برفرض؟ ً!!!! پیشینه فعالیت کاربر پارسا آملی از تمامی افراد مذکور و شاکی بیشتر است. اینکه از روی ناآگاهی به بنده ایراد لحن تند را می‌گیرید هیچ گله ای نیست. بنده ده بار به این دو کاربر ایمیل زدم و درخواست مکاتبه داشتم اما بدون پاسخ ماند. اینکه قوانین چیست و بی قانونی از که صورت می‌گیرد به کنار که خودش یک مثنوی هفتاد من است، اینکه هیچ مدیری بدون پاسخ و بر اساس خواسته یک کاربر حکم صادر می‌کند جداست، اینکه هیچ مدیری گوش شنوا جز شنیدن رسیدگی به بن کردن افراد ندارد جداست، اما این رویه عرفی دنیای مسکون است دست دوستی، دوستی می‌آورد شیوه بد شیوه با شیوه بد پاسخ داده می‌شود، نگاه بد با نگاه بد دیده می‌شود، تحریک برای تنش و ایجاد لحن اینچنینی از همین افراد است. این افراد نمی‌توانند فردی را که فعالانه و دلسوزانه فعالیت کرده‌است بن کنند بر اساس میل شخصی. شما اگر گله ای دارید از این افراد داشته باشید نه از بنده. اینجا ویکی‌پدیا است همواره مدیران باید بر اساس جذب افراد قدم بردارند نه با نگرش دیتاتورگونه دیگران را دفع کنند. بنده همواره خواستار رویه درست برای برچیدن این نطفه شوم دوری از برابری و برادری بوده‌ام و خواهم بود اما باید ببینید این عزیزان هم خواستارند یا خیر که تاکنون چنین نبوده‌است. تا کنون هیچ گوشی شنوا حق نبوده و اصولاً ناحق کردن حق دیگران یک رویه عادی در ویکی پدیاست که چند سالیست رسمی دیرینه است. با این حال می‌دانم که که فردی باز می آبد و می گوید ولش کن!!، ایشان مورد اصلاح قرار نمی‌گیرند!!! دقیقاً عین حکومت فعلی در ایران که به دیگران از روی صندلی قدرت برچسب خائن خرابکار و نادان می‌زند. مخلص کلام اینجا دانشنامه آزاد است و هر فردی آزادانه می تواند فعالیت کند اگر فعالیت مخرب نداشته باشد. بنده باز هم تکرار میکنم به دو مدیر و این دو کاربر درخواست تکلم دوستانه و مکاتبه داشتم اما هیچکدام نه تنها پاسخی ندادند بلکه درخواست بنده را واگردانی کردند.!![[کاربر:Larghasran|Larghasran]] ([[بحث کاربر:Larghasran|بحث]]) ‏۹ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۵۱ (UTC)
مدیر بررسی کننده این گزارش لطفا این [[Special:Diff/32019347]] و [[بحث:خانه قریشی آمل]] را نیز بنگرید [[User:Luckie Luke|<font color="orange">Luckie Luke</font>]] ([[User talk:Luckie Luke|<font color="orange">Talk</font>]]) ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۵۵ (UTC)
: مینگرد. شما هم اگر مقدار اندکی مردانگی داری رو در رو من را بنگر. پرسیدم بر اساس چه عدله و استنادی برچسب زدید؟! تمام گفتارهای تند من علتش رفتار شماست بنده با شما صحبت میکنم شما با بی اعتنایی سعی در این دارید که بنده را عصبانی و در جهت هدف خود سودرسانی و اعمال کنید. اگر مدیری تن به این موضوع دهد یک سوءاستفاده از ابزارهای مدیریتی آشکار است که سابقه طولانی دارد. [[کاربر:Larghasran|Larghasran]] ([[بحث کاربر:Larghasran|بحث]]) ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۵۷ (UTC)
::درود، کاربر در نخستین ویرایشهایش یک مقاله کامل ساخته است. با احترام [[User:Mahdi_Mousavi|<b style="color:navy;">Mahdi Mousavi</b>]] [[User talk:Mahdi_Mousavi|<i style="color:red">«بحث»</i>]] ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۳۲ (UTC)
:: درود. هر فردی مقاله بسازد مجرم است؟!!!! پس همگان در اینجا چه میکنند غیر از ساختن مقاله؟!! چه عدله سازمان ملل پسندی.!![[کاربر:Larghasran|Larghasran]] ([[بحث کاربر:Larghasran|بحث]]) ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۰۳ (UTC)
::: با درود به همه همکاران گرامی {{پینگ|Luckie Luke}} و {{پینگ|Mahdi_Mousavi}} من هم مانند شما معتقدم این حساب زاپاس پارسا آملی است از لحن تند ایشان میتوان مشابهت را دریافت [[کاربر:سینما بدون رنگ|سینما بدون رنگ]] ([[بحث کاربر:سینما بدون رنگ|بحث]]) ‏۹ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۱۵ (UTC)
:::: کاربر محترم {{پینگ|Larghasran}} اینکه کاربران شما را زاپاس پارسا آملی دریافتند، با توجه به لحن تند و برخورد نامناسب تان و مشابهت های رفتاری تان است که کاملا مشهود است. برفرض شما میخواهید در فضای دانشنامه فعال باشید، خوب مشکلی نیست بسیار هم عالی ولی چرا با این شیوه و این لحن تند و استفاده از ادبیات نامطلوب در برخورد با دیگر کاربران؟ چرا جنگ ویرایشی براه می اندازید؟ چرا از قوانین ویکی پدیا پیروی نمی کنید تا بتوانید مشارکت سازنده داشته باشید؟ [[کاربر:سینما بدون رنگ|سینما بدون رنگ]] ([[بحث کاربر:سینما بدون رنگ|بحث]]) ‏۹ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۱۹ (UTC)
 
== پنهان‌سازی ==
۵۹

ویرایش