پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «علامت دلریمپل»

بهبود نگارش
(بهبود نگارش)
{{اصلاح ترجمه|تاریخ=ژوئن ۲۰۱۷}}
{{عنوان مترادف-نیاز|تاریخ=ژوئن ۲۰۱۷}}
'''Dalrymple را نشانه ای''' است که شکاف پلک ها در ان پهن تر می شوند که در [[پرکاری تیروئید]] (بیماری گریوز و گواتر)دیده می‌شود و باعث افزایش غیر طبیعی پهنای شکا پلکی می شود.در نتیجه ی برگشت پلک بالا،سفیدی باسکلرا در قسمت بالایی مارجین پلک قابل رویت است.
 
'''Dalrympleعلامت را نشانه ایدَلرِمپِل''' (به {{lang-en|Dalrymple's sign ({{IPAc-en|ˈ|d|æ|l|r|ə|m|p|əl}})}}) نشانه‌ای است که شکاف پلک هاپلک‌ها در انآن پهنپهن‌تر تر می شوندمی‌شوند که در [[پرکاری تیروئید]] (بیماری گریوز و گواتر) دیده می‌شود و باعث افزایش غیر طبیعیغیر‌طبیعی پهنای شکاشکاف پلکی می شودمی‌شود. در نتیجه ینتیجۀ برگشت پلک بالا،سفیدیبالا، سفیدی باسکلرا در قسمت بالایی مارجین پلکپلک، قابل رویت است.
از علایم دیگر چشمی که در بیماری گریوز می توان گفت Stellwag's sign ،Rosenbach's sign،Jelink's sign است.
 
از علایم دیگر چشمی که در بیماری گریوز میمی‌توان تواناز گفتآنها نام برد: Stellwag's sign, ،RosenbachRosenbach's sign،Jelinksign, Jelink's sign است.
 
== همچنین نگاه کنید ==