پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Hamedvahid/یادداشتها»

(←‏لید: ابرابزار)
= جلالی میلادی =
= قدر دوم =
{{age|0|0|0|{{#time:Y|now +1 years|en}}|1|1}}
[[اپسیلون سگ بزرگ]] (۱٫۵)، [[عذارا|گاما صلیب]] (۱٫۶۳)، [[لاندا کژدم]] (۱٫۶۳)، [[ناجذ|گاما شکارچی]] (۱٫۶۴)، [[نطح|بتا گاو]] (۱٫۶۵)، [[میاه‌پلاسیدوس|بتا شاه‌تخته]] (۱٫۶۸)، [[نظام (ستاره)|اپسیلون شکارچی]] (۱٫۷)، [[بطن‌النایر|آلفا درنا]] (۱٫۷۴)، [[جون (ستاره)|اپسیلون خرس بزرگ]] (۱٫۷۷)، [[سهیل‌المحلف|گاما بادبان]] (۱٫۷۸*)، [[دبه (ستاره)|آلفا خرس بزرگ]] (۱٫۷۹)، [[مرفق‌الثریا|آلفا برساوش]] (۱٫۷۹)، [[وزن (ستاره)|دلتا سگ بزرگ]] (۱٫۸۴)، [[قوس جنوبی|اپسیلون کمان]] (۱٫۸۵)،
 
[[قائد|اتا خرس بزرگ]] (۱٫۸۶)، [[اپسیلون شاه‌تخته]] (۱٫۸۶)، [[سرگس|تتا کژدم]] (۱٫۸۷)، [[منکب ذی‌العنان|بتا ارابه‌ران]] (۱٫۹)، [[آلفا مثلث جنوبی]] (۱٫۹۲)، [[هنعه|گاما دوپیکر]] (۱٫۹۳)، [[آلفا طاووس]] (۱٫۹۴)، [[دلتا بادبان]] (۱٫۹۶)، [[قلب‌الفرد|آلفا مار باریک]] (۱٫۹۸)،
{{age|0|0|0|{{#time:Y|now|en}}|1|1}}
[[سرپیشین|آلفا دوپیکر]] (۱٫۹۸)، [[مرزم|بتا سگ بزرگ]] (۱٫۹۸)، [[حمل (ستاره)|آلفا بره]] (۲٫۰)، [[جدی (ستاره)|ستاره قطبی]] (۲٫۰۲*)، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()،
 
[[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()، [[]] ()،
{{جلالی|||{{age|0|0|0|{{#time:Y|now|en}}|1|1}}}}
 
{{جلالی|||{{age|0|0|0|{{#time:Y|now +1 years|en}}|1|1}}}}
 
{{جلالی|||{{#time:Y}}}}
 
{{جلالی|۱|۱|{{#time:Y|now +1 years}}}}
 
{{#time:Y j F|now -6 days}}
 
{{#time:Y j F|now -6 days}}|{{#time:j|now -6 days}}
 
{{#time:Y|now +1 years}}
 
{{جلالی|۳۱|۱۲|{{امسال میلادی}}}}
 
= [[اتحادیه ستاره‌شناسی معلمان ایران]] =