پرش به محتوا

نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
تفکیک قوا، همیشه وجود نداشته و ایده ای مدرن است.
تاریخ دادگستری ایران باید به چند مرحله تفکیک شود:
*==== پیش از اسلام====
* ====پس از اسلام====
* مشروطه و عدالتخانه: ====نهضت عدالتخواهی ایران====
تاسیس عدالتخانه از درخواست های محوری [[جنبش مشروطه]] بود.
 
نهضت عدالتخواهی ایران در زمان قاجار ارتباط تنگاتنگی با [[نهضت مشروطه]] دارد و معمولا بخشی از آن محسوب می‌شود. اما در جای خود احتیاج به بررسی دارد.
====دادگستری مدرن در ایران====
 
در دوران مدرن بعد از مشروطه، دادگستری مدرن در ایران توسط افرادی همچون [[حسن پیرنیا]] (مشیرالدوله)، [[تیمورتاش]] و نهایتا [[علی اکبر داور]] پایه گذاری شد. از این افراد به عنوان پایه گذاران آیین دادرسی کیفری و مدنی ایران نام برده می‌شود.
* ====دوران مدرن بعد ازجمهوری مشروطهاسلامی====
دادگستری مدرن در ایران توسط افرادی همچون [[حسن پیرنیا]] (مشیرالدوله)، [[تیمورتاش]] و نهایتا [[علی اکبر داور]] پایه گذاری شد.
(پایه گذاران آیین دادرسی کیفری و مدنی ایران)
* دوران جمهوری اسلامی
به مدخل [[قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران]] و [[وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران]] مراجعه شود.