پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Scholar.me»

:در شرایطی که من امکان پاسخ ندارم عمل شما بسیار ناجوانمردانه است. (مطلبی که در صفحه بحث هیئت نظارت زیر اکانت من قرار داده اید
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA/%D8%AF%D9%88%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/Scholar.me)
:'''من زاپاس نیستم''' و الان هم هویت افرادی که متهم زاپاس بودهاندبوده اند مشخص شده استǃ مشکل بحث قوانین حاکم بر بازرسی است.
متاسفم که در حالیکه بحث در جریان هست پیش داوری و قضاوت میکنید.
و بیش از همه متاسفم که در جریان بحث عریض و طویل جاری نیستید در حالیکه سه شخصیت حقیقی (دیگر متهمان) چندین روز است که صدایشان به اعتراض بلند استǃ