پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «الگو:جعبه اطلاعات ترانه»

بدون خلاصه ویرایش
 
| below = {{{misc|{{{Misc|{{{متفرقه|}}}}}}}}}
}}{{main other|{{#if:{{{Type|{{{نوع|}}}}}}{{{Writer|{{{نویسنده|{{{ترانه‌پرداز|}}}}}}}}}{{{Tracks|{{{آهنگ‌ها|}}}}}}{{{Recorded|{{{ضبط|}}}}}}{{{Length|{{{زمان|}}}}}}{{{prev|{{{قبلی|}}}}}}{{{next|{{{بعدی|}}}}}}{{{prev_no|{{{شماره_قبلی}}}}}}{{{track_no|{{{شماره ترانه|{{{شماره_آهنگ|}}}}}}}}}{{{next_no|{{{شماره_بعدی|}}}}}}{{{Chronology|{{{گاه‌نگاری|}}}}}}{{{name|{{{نام|}}}}}}{{{Cover|{{{جلد|}}}}}}{{{cover size|{{{اندازه جلد|}}}}}}{{{Cover size|{{{اندازه جلد|}}}}}}{{{Alt|}}}{{{Border|{{{حاشیه|}}}}}}{{{Caption|{{{توضیح تصویر|}}}}}}{{{Artist|{{{هنرمند|}}}}}}{{{original_artist|{{{هنرمند اصلی|}}}}}}{{{Album|{{{آلبوم|}}}}}}{{{from Album|{{{از آلبوم|}}}}}}{{{Language|{{{زبان|}}}}}}{{{a-side|{{{ای-ساید|}}}}}}{{{b-side|{{{بی-ساید|}}}}}}{{{Written|{{{ترانه‌پرداز|}}}}}}{{{Published|{{{انتشار|{{{عرضه|}}}}}}}}}{{{Released|{{{پخش|}}}}}}{{{Studio|{{{استودیو|}}}}}}{{{Venue|{{{مکان|}}}}}}{{{Genre|{{{سبک|}}}}}}{{{Label|{{{ناشر|}}}}}}{{{Composer|{{{آهنگ‌ساز|}}}}}}{{{Lyricist|{{{ترانه‌سرا|}}}}}}{{{Producer|{{{تهیه‌کننده|{{{تهیه کننده|}}}}}}}}}{{{prev_single|{{{تک‌آهنگ قبلی|{{{ترانه قبلی|}}}}}}}}}{{{next_single|{{{تک‌آهنگ بعدی|{{{ترانه بعدی|}}}}}}}}}{{{Misc|{{{متفرقه|}}}}}}{{{Last single|{{{آخرین تک‌آهنگ|}}}}}}{{{last_single|{{{آخرین تک‌آهنگ|}}}}}}{{{This single|{{{این تک‌آهنگ|{{{این ترانه|}}}}}}}}}{{{this_single|{{{این تک‌آهنگ|{{{این ترانه|}}}}}}}}}{{{Next single|{{{تک‌آهنگ بعدی|{{{ترانه بعدی|}}}}}}}}}|[[رده:صفحه‌هایی که جعبه اطلاعات ترانه با پارامترهای منسوخ استفاده می‌کنند]]}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=[[رده:Pagesصفحه‌هایی usingکه infoboxجعبه songاطلاعات withترانه unknownبا parametersپارامترهای ناشناخته استفاده می‌کنند|_VALUE_{{PAGENAME}}]]|preview=Page using [[الگو:جعبه اطلاعات ترانه]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| type | Type | EP | writer | Writer | title2 | tracks | Tracks | recorded | Recorded | length | Length | prev_track | prev | next_track | next | prev_no | track_no | next_no | chronology | Chronology | name | Name | title | image | cover | Cover | cover_size | cover size | Cover size | cover_upright | alt | Alt | border | Border | caption | Caption | artist | Artist | original_artist | album | Album | from_album | from Album | language | Language | English_title | english_title | A-side | a-side | B-side | b-side | written | Written | published | Published | released | Released | format | Format | studio | Studio | venue | Venue | genre | Genre | label | Label | composer | Composer | lyricist | Lyricist | producer | Producer | prev_title | next_title | prev_single | This single | Next single | next_single | Last single | __µ | prev_title2 | prev_year | next_year | year | next_title2 | misc | Misc | نام | نوع | عنوان | جلد | اندازه جلد | حاشیه | توضیح تصویر | هنرمند | هنرمند اصلی | آلبوم | از آلبوم | زبان | عنوان انگلیسی | ای-ساید | بی-ساید | نویسنده | ترانه‌پرداز | انتشار | عرضه | پخش | قالب | ضبط | استودیو | مکان | سبک | زمان | ناشر | ترانه‌نویس | برچسب | آهنگ‌ساز | ترانه‌سرا | تهیه‌کننده | تهیه کننده | آهنگ‌ها | عنوان قبلی | شماره_قبلی | عنوان بعدی | شماره_بعدی | شماره ترانه | شماره_آهنگ | تک‌آهنگ | تک‌آهنگ قبلی | ترانه قبلی | تک‌آهنگ بعدی | ترانه بعدی | گاه‌نگاری | عنوان قبلی۲ | سال قبلی | عنوان | عنوان۲ | سال | عنوان بعدی | عنوان بعدی۲ | سال بعدی | متفرقه | آخرین تک‌آهنگ | این تک‌آهنگ | این ترانه | قبلی | بعدی}}{{#if:{{{length|{{{Length|{{{زمان|}}}}}}}}}|{{#if:{{#invoke:String|match|error_category=جعبه‌های اطلاعات موسیقی دارای پودمان:String errors{{!}}C|1={{#invoke:hms|main|duration={{{length|{{{Length|{{{زمان|}}}}}}}}}}}|2=class="duration"|plain=true|nomatch=}}|[[رده:Articles with hAudio microformats]]}}{{#if:{{{writer|{{{نویسنده|{{{ترانه‌پرداز|}}}}}}}}}{{{Writer|{{{نویسنده|{{{ترانه‌پرداز|}}}}}}}}}{{{composer|{{{آهنگ‌ساز|}}}}}}{{{Composer|{{{آهنگ‌ساز|}}}}}}{{{lyricist|{{{ترانه‌سرا|}}}}}}{{{Lyricist|{{{ترانه‌سرا|}}}}}}||[[رده:مقاله‌های ترانه فاقد ترانه‌سرایان]]}}{{#if:{{both|{{{writer|{{{نویسنده|{{{ترانه‌پرداز|}}}}}}}}}{{{Writer|{{{نویسنده|{{{ترانه‌پرداز|}}}}}}}}}|{{{composer|{{{آهنگ‌ساز|}}}}}}{{{Composer|{{{آهنگ‌ساز|}}}}}}}}|}}{{#if:{{both|{{{writer|{{{نویسنده|{{{ترانه‌پرداز|}}}}}}}}}{{{Writer|{{{نویسنده|{{{ترانه‌پرداز|}}}}}}}}}|{{{lyricist|{{{ترانه‌سرا|}}}}}}{{{Lyricist|{{{ترانه‌سرا|}}}}}}}}|}}{{#if:{{{lyricist|{{{ترانه‌سرا|}}}}}}{{{Lyricist|{{{ترانه‌سرا|}}}}}}|{{#if:{{{composer|{{{آهنگ‌ساز|}}}}}}{{{Composer|{{{آهنگ‌ساز|}}}}}}||}}}}}}{{#if:{{#invoke:String|match|error_category=جعبه‌های اطلاعات موسیقی دارای پودمان:String errors{{!}}C|1={{{name|{{{نام|}}}}}}{{{cover|{{{جلد|}}}}}}{{{cover_size|}}}{{{alt|}}}{{{border|{{{حاشیه|}}}}}}{{{caption|{{{توضیح تصویر|}}}}}}{{{Type|{{{نوع|}}}}}}{{{artist|{{{هنرمند|}}}}}}{{{album|{{{آلبوم|}}}}}}{{{EP|}}}{{{language|{{{زبان|}}}}}}{{{English_title|{{{عنوان انگلیسی|}}}}}}{{{writer|{{{نویسنده|{{{ترانه‌پرداز|}}}}}}}}}{{{composer|{{{آهنگ‌ساز|}}}}}}{{{lyricist|{{{ترانه‌سرا|}}}}}}{{{written|{{{ترانه‌پرداز|}}}}}}{{{published|{{{انتشار|{{{عرضه|}}}}}}}}}{{{genre|{{{سبک|}}}}}}{{{recorded|{{{ضبط|}}}}}}{{{studio|{{{استودیو|}}}}}}{{{venue|{{{مکان|}}}}}}{{{length|{{{زمان|}}}}}}{{{producer|{{{تهیه‌کننده|{{{تهیه کننده|}}}}}}}}}{{{released|{{{پخش|}}}}}}{{{label|{{{ناشر|}}}}}}{{{A-side|{{{ای-ساید|}}}}}}{{{B-side|{{{بی-ساید|}}}}}}{{{chronology|{{{گاه‌نگاری|}}}}}}{{{prev_title|{{{عنوان قبلی|}}}}}}{{{prev_title2|{{{عنوان قبلی۲|}}}}}}{{{prev_year|{{{سال قبلی|}}}}}}{{{title|{{{عنوان|}}}}}}{{{title2|}}}{{{year|{{{سال|}}}}}}{{{next_title|{{{عنوان بعدی|}}}}}}{{{next_title2|{{{عنوان بعدی۲|}}}}}}{{{next_year|{{{سال بعدی|}}}}}}{{{prev|{{{قبلی|}}}}}}{{{prev_no|{{{شماره_قبلی|}}}}}}{{{next|{{{بعدی|}}}}}}{{{next_no|{{{شماره_بعدی|}}}}}}{{{tracks|{{{آهنگ‌ها|}}}}}}{{{name|{{{نام|}}}}}}{{{image|}}}{{{Cover|{{{جلد|}}}}}}{{{cover size|{{{اندازه جلد|}}}}}}{{{Cover size|{{{اندازه جلد|}}}}}}{{{Alt|}}}{{{Border|{{{حاشیه|}}}}}}{{{Caption|{{{توضیح تصویر|}}}}}}{{{Type|{{{نوع|}}}}}}{{{Artist|{{{هنرمند|}}}}}}{{{original_artist|{{{هنرمند اصلی|}}}}}}{{{Album|{{{آلبوم|}}}}}}{{{from_album|{{{از آلبوم|}}}}}}{{{from Album|{{{از آلبوم|}}}}}}{{{Language|{{{زبان|}}}}}}{{{english_title|{{{عنوان انگلیسی|}}}}}}{{{Writer|{{{نویسنده|{{{ترانه‌پرداز|}}}}}}}}}{{{Composer|{{{آهنگ‌ساز|}}}}}}{{{Lyricist|{{{ترانه‌سرا|}}}}}}{{{Written|{{{ترانه‌پرداز|}}}}}}{{{Published|{{{انتشار|{{{عرضه|}}}}}}}}}{{{Genre|{{{سبک|}}}}}}{{{Recorded|{{{ضبط|}}}}}}{{{Studio|{{{استودیو|}}}}}}{{{Venue|{{{مکان|}}}}}}{{{Length|{{{زمان|}}}}}}{{{Producer|{{{تهیه‌کننده|}}}}}}{{{Released|{{{پخش|}}}}}}{{{Last single|{{{آخرین تک‌آهنگ|}}}}}}{{{last_single|{{{آخرین تک‌آهنگ|}}}}}}{{{This single|{{{این تک‌آهنگ|{{{این ترانه|}}}}}}}}}{{{this_single|{{{این تک‌آهنگ|{{{این ترانه|}}}}}}}}}{{{Next single|{{{تک‌آهنگ بعدی|}}}}}}{{{next_single|{{{تک‌آهنگ بعدی|}}}}}}{{{Label|{{{ناشر|}}}}}}{{{a-side|{{{ای-ساید|}}}}}}{{{b-side|{{{بی-ساید|}}}}}}{{{Chronology|{{{گاه‌نگاری|}}}}}}{{{Tracks|{{{آهنگ‌ها|}}}}}}x|2=</?t[drh][ >]|nomatch=}}|[[رده:جعبه‌های اطلاعات موسیقی دارای جدول جایگزینی ناقص|S]]}}}}
}}[[رده:مقالات دارای جعبه اطلاعات]]<noinclude>
{{توضیحات}}<!-- خواهشمند است رده‌ها و توضیحات را به زیرصفحه توضیحات بیافزایید. -->