پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «فضای مجازی»

←‏مدل ارتباطات جدید: دستور زبان اصلاح شد
(←‏جرم رایانه: دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
(←‏مدل ارتباطات جدید: دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
 
==مدل ارتباطات جدید==
همگرایی فنفناوری آوری رسانه هایرسانه‌های جمعی نتیجهنتیجهٔ فرایندفرآیند سازگاری طولانی از منابع ارتباطی آنهاآن‌ها با تغییرات تکاملی هر لحظهلحظهٔ تاریخی است. بنابراین ،بنابراین، رسانهرسانهٔ جدید (به‌طور کامل) به گسترش رسانه هایرسانه‌های سنتی در فضای مجازی مبدل شد و اطلاعات دسترسی عمومی را در طیف گسترده ایگسترده‌ای از دستگاه هایدستگاه‌های دیجیتال امکان پذیرگوپذیر کرد. [30۳۰] به عبارت دیگر ،دیگر، این یک مجازی سازیمجازی‌سازی فرهنگی از واقعیت انسانی در نتیجهنتیجهٔ مهاجرت از فضای فیزیکی به فضای مجازی (با واسطهواسطهٔ ICT) است که با کدها ،کدها، علائم و روابط اجتماعی خاص اداره می شودمی‌شود. به جلوجلو، ، راه هایراه‌های فوری ارتباطات ،ارتباطات، تعامل و دسترسی سریع ممکن به اطلاعات ،اطلاعات، که در آن ما دیگر ارسال کننده نیستیم ،نیستیم، بلکه تولیدتولیدکننده، کننده ، تولیدکننده ،تولیدکننده، همکار و ارائه دهندگانارائه‌دهندگان نیز هستیم ،هستیم، ایجاد شود. فن آوری هایفناوری‌های جدید همچنین به "«پیوند"» افراد با فرهنگ هایفرهنگ‌های مختلف در خارج از فضای مجازی کمک می کند ،می‌کند، که پنجاه سال پیش غیرقابل تصور بود. در این وب سایتوب‌سایت روابط غول پیکر ،پیکر، ما باورها ،باورها، آداب و رسومرسوم، ، ارزش ها ،ارزش‌ها، قوانین و عادات یکدیگر ،یکدیگر، میراث فرهنگی که توسط یک دینامیک جسمی - مجازی در دگردیسی مداوم ایجاد شده استشده‌است را متقابلاً جذب می کنیممی‌کنیم. به این معنا ،معنا، پروفسور دکتر مارسلو مندونسا تیکسیرا ،تیکسیرا، در سال 2013 ،۲۰۱۳، الگوی جدیدی از برقراری ارتباط با جهان مجازی ،مجازی، [31۳۱] مستقر در مقالهمقالهٔ کلود الوود شانون (1948۱۹۴۸) "تئوری«نظریهٔ ریاضی ارتباطات"» ایجاد کرد.
 
==هنر==