پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال رئال مادرید»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
=== بازیکنان قرض داده‌شده ===
{{Fs start}}
{{Fs player|no=—|nat=UKR|pos=GK|name=[[آندری لونین]]|other=به [[باشگاه فوتبال رئال وایادولید|رئال وایادولید]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}{{Fs player|no=—|nat=ESP|pos=GK|name=[[موها راموس]]|other=به [[باشگاه فوتبال بیرمنگام سیتی|بیرمنگام سیتی]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=ESPFRA|pos=GK|name=[[Mohaلوکا Ramosزیدان]]|other=به [[باشگاه فوتبال بیرمنگامراسینگ سیتیسانتاندر|راسینگ سانتاندر]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=FRAMAR|pos=GKDF|name=[[لوکااشرف زیدانحکیمی]]|other=به [[باشگاه فوتبال راسینگبروسیا سانتاندردورتموند|بروسیا دورتموند]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=MARESP|pos=DF|name=[[اشرفسرخیو حکیمیرگیلون]]|other=به [[باشگاه فوتبال بروسیا دورتموندسویا|سویا]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=ESP|pos=DF|name=[[سرخیوخسوس رگیلونوایخو]]|other=به [[باشگاه فوتبال سویاگرانادا|گرانادا]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=ESP|pos=DF|name=[[خسوسخاوی وایخوسانچز]]|other=به [[باشگاه فوتبال گرانادارئال وایادولید|رئال وایادولید]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=ESP|pos=DF|name=[[Javiآلوارو Sánchezاودریزولا]]|other=به [[باشگاه فوتبال بایرن (footballer)مونیخ|Javiبایرن Sánchezمونیخ]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}{{Fs player|no=—|nat=ESP|pos=MF|name=[[دنی سبایوس]]|other=به [[باشگاه فوتبال رئال وایادولیدآرسنال|آرسنال]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=ESP|pos=MF|name=[[دنیخورخی سبایوسدی فروتوس]]|other=به [[باشگاه فوتبال آرسنالرئال وایادولید|رئال وایادولید]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs mid}}{{Fs player|no=—|nat=ESPJPN|pos=MF|name=[[Jorgeتاکفوسا de Furtosکوبو]]|other=به [[باشگاه فوتبال رئال وایادولیدمایورکا|رئال مایورکا]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=ESPNOR|pos=FWMF|name=[[بورخامارتین مایورالاودگارد]]|other=به [[باشگاه فوتبال لوانتهرئال سوسیداد|رئال سوسیداد]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=—|nat=ESP|pos=DFMF|name=[[آلوارواسکار اودریزولارودریگز آرنایز]]|other=به [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخلگانس|لگانس]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=JPNESP|pos=MF|name=[[تاکفوساآلبرتو کوبوسورو]]|other=به [[باشگاه فوتبال رئال مایورکاساراگوسا|رئال ساراگوسا]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|name=[[اسکار رودریگز]]|nat=ESP|no=—|natother=NORبه [[باشگاه فوتبال لگانس|لگانس]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰|pos=MF}}{{Fs player|no=—|nat=PAR|pos=FW|name=[[مارتینسرخیو اودگارددیاز]]|other=به [[باشگاه فوتبال رئالسرو پورتنیو|سرو سوسیدادپورتنیو]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=ESP|pos=MFFW|name=[[اسکاردنی رودریگز آرنایزگومز]]|other=به [[باشگاه فوتبال لگانستنریف]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=ESP|name=[[هوگو وایخو]]|pos=MFFW|other=به [[باشگاه فوتبال دپورتیوو لاکرونیا|دیپورتیوو لاکرونیا]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}{{Fs player|no=—|nat=ESP|pos=FW|name=[[Albertoبورخا Soroمایورال]]|other=به [[باشگاه فوتبال رئال ساراگوسالوانته|لوانته]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=PAR|pos=FW|name=[[Sergio Díaz (Paraguayan footballer)|Sergio Díaz]]|other=به [[Cerro Porteño]] تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=ESP|pos=FW|name=[[Daniel Gómez Alcón|Dani Gómez]]|other=به [[باشگاه فوتبال تنریف]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs player|no=—|nat=ESP|pos=FW|name=[[بورخا مایورال]]|other=به [[باشگاه فوتبال لوانته]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰}}
{{Fs end}}
 
۲۹۹

ویرایش