پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «گویش بختیاری»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
فارسی: میای بریم؟، بختیاری درست: أتیآی هنی؟، بختیاری نادرست: اییای/إتیای بریم؟
 
فارسی: من دارم میرم، بختیاری درست: مو هُنِی أرُم،کردی سنندجی:من أمهَوی بروم؛ کرمانجی خراسان:از هنی بچمأرُم،
کردی کردستان: من دروم یا من دچم یا من ئروم
کردی خراسان: ئز درم
کردی ترکیه :ئز دچم
 
بختیاری نادرست: مو دارُم اِرُم
مثلاً خَردَن (xarden) به معنی خوردن بن مضارعش «خور» (xor) است:
 
می‌خورم: أخُرُم/خورُم (xo/xurom)سنندجیکردی کردستان:أخوم یا دخوم
کردی خراسان ترکیه و سوریه : دخوم
 
می‌خوری: أخُری/خوری (xo/xuri)سنندجی:أخوی
کردی کردستان:أخوی یا دخوی
 
کردی خراسان و ترکیه و سوریه: دخوی
می‌خورد: أخُره/خوره (xo/xureh)سنندجیکردی کردستان :أخوه
 
کردی کرمانجی: دخه
می‌خوریم: أخُریم/خوریم (xo/xurim)سنندجی:أخوین
 
می‌خورید: أخُرین/خورین (xo/xurin)سنندجی:أخون
 
می‌خورند: أخُرن/خورن (xo/xuren)سنندجی:أخون
 
می‌خوریم: أخُریم/خوریم (xo/xurim)سنندجی:أخوین
سنندجی:أخوین
کرمانجی:دخوین
می‌خورید: أخُرین/خورین (xo/xurin)سنندجی:أخون
سنندجی:أخون
کرمانجی:دخوین
می‌خورند: أخُرن/خورن (xo/xuren)سنندجی:أخون
سنندجی:أخون
کرمانجی:دخوین
;'''مضارع التزامی'''
;* ساختار در فارسی: بـ + بن مضارع + شناسه «َم، ی، َد، یم، ید، َند» مثال: من بروم، تو بروی، او برود، ما برویم، شما بروید، آن‌ها بروند
کاربر ناشناس