تفاوت میان نسخه‌های «لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۸۹»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
!width=50|میانگین
|-bgcolor=ccffcc
|1۱||align="right"|[[Saipaباشگاه Alborzوالیبال VCسایپا|Saipaسایپا Alborzالبرز]]||'''25'''||14||11||3||1.112||37||19||1.947
|-bgcolor=ccffcc
|2۲||align="right"|[[Barijباشگاه Essenceوالیبال Kashanباریج VCاسانس کاشان|Barijباریج Essenceاسانس Kashanکاشان]]||'''24'''||14||10||4||1.054||33||24||1.375
|-bgcolor=ccffcc
|3۳||align="right"|[[Damashباشگاه Gilanوالیبال VCداماش گیلان|Damashداماش Gilanگیلان]]||'''22'''||14||8||6||1.059||32||22||1.455
|-bgcolor=ccffcc
|4۴||align="right"|[[Heyatباشگاه Volleyballوالیبال Kermanهیئت VCوالیبال کرمان|Heyatهیئت Volleyballوالیبال Kermanکرمان]]||'''22'''||14||8||6||1.018||30||25||1.200
|-
|5۵||align="right"|[[Pishgamanباشگاه Kavirوالیبال Yazdپیشگامان VCکویر یزد|Pishgamanپیشگامان Kavirکویر Yazdیزد]]||'''20'''||14||6||8||0.974||26||29||0.897
|-
|6۶||align="right"|[[Bankباشگاه والیبال Keshavarziنوین Tehranکشاورز VCتهران|Bankبانک Keshavarziکشاورزی Tehranتهران]]||'''20'''||14||6||8||0.967||24||32||0.750
|-bgcolor=pink
|7۷||align="right"|[[Azadباشگاه Universityوالیبال Tehranدانشگاه VCآزاد تهران|Azadدانشگاه Universityآزاد Tehranتهران]]||'''19'''||14||5||9||0.955||22||31||0.710
|-bgcolor=pink
|8۸||align="right"|[[Erteashatباشگاه Sanatiوالیبال Tehranارتعاشات VCصنعتی|Erteashatارتعاشات Sanatiصنعتی Tehranتهران]]||'''16'''||14||2||12||0.877||16||38||0.421
|}
 
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #fff5ee; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
! width=150|
! width=40|[[Azadباشگاه Universityوالیبال Tehranدانشگاه VCآزاد تهران|AZDدانشگاه]]
! width=40|[[Bankباشگاه Keshavarziوالیبال Tehranنوین VCکشاورز تهران|KESکشاورزی]]
! width=40|[[باشگاه والیبال باریج اسانس کاشان|باریج اسانس]]
! width=40|[[Barij Essence Kashan VC|BRJ]]
! width=40|[[Damashباشگاه Gilanوالیبال VCداماش گیلان|DAMداماش]]
! width=40|[[Erteashatباشگاه Sanatiوالیبال Tehranارتعاشات VCصنعتی|ERTارتعاشات]]
! width=40|[[Heyatباشگاه Volleyballوالیبال Kermanهیئت VCوالیبال کرمان|HVKه.کرمان]]
! width=40|[[Pishgamanباشگاه Kavirوالیبال Yazdپیشگامان VCکویر یزد|PSHپیشگامان]]
! width=40|[[Saipaباشگاه Alborzوالیبال VCسایپا|SAIسایپا]]
|-
|align=leftright|'''[[Azadباشگاه Universityوالیبال Tehranدانشگاه VCآزاد تهران|Azadدانشگاه آزاد Universityتهران]]'''||bgcolor="#6495ed"| ||'''3'''–0||2–'''3'''||'''3'''–1||0–'''3'''||1–'''3'''||'''3'''–2||0–'''3'''
|-
|align=right|'''[[Bankباشگاه Keshavarziوالیبال Tehranنوین VCکشاورز تهران|Bankبانک کشاورزی Keshavarziتهران]]'''||'''3'''–1||bgcolor="#6495ed"| ||'''3'''–2||'''3'''–2||'''3'''–1||0–'''3'''||'''3'''–1||0–'''3'''
|-
|align=right|'''[[Barijباشگاه Essenceوالیبال Kashanباریج VCاسانس کاشان|Barijباریج اسانس Essenceکاشان]]'''||'''3'''–1||'''3'''–0||bgcolor="#6495ed"| ||'''3'''–1||'''3'''–2||'''3'''–0||'''3'''–1||2–'''3'''
|-
|align=right|'''[[Damashباشگاه Gilanوالیبال VCداماش گیلان|Damashداماش گیلان]]'''||'''3'''–0||'''3'''–0||'''3'''–0||bgcolor="#6495ed"| ||'''3'''–0||'''3'''–1||1–'''3'''||'''3'''–1
|-
|align=right|'''[[Erteashatباشگاه Sanatiوالیبال Tehranارتعاشات VCصنعتی|Erteashatارتعاشات Sanatiصنعتی تهران]]'''||1–'''3'''||2–'''3'''||0–'''3'''||1–'''3'''||bgcolor="#6495ed"| ||'''3'''–2||0–'''3'''||1–'''3'''
|-
|align=right|'''[[Heyatباشگاه Volleyballوالیبال Kermanهیئت VCوالیبال کرمان|HVهیئت والیبال Kermanکرمان]]'''||'''3'''–1||2–'''3'''||'''3'''–1||1–'''3'''||'''3'''–2||bgcolor="#6495ed"| ||'''3'''–1||'''3'''–1
|-
|align=right|'''[[Pishgamanباشگاه Kavirوالیبال Yazdپیشگامان VCکویر یزد|Pishgamanپیشگامان کویر Kavirیزد]]'''||0–'''3'''||'''3'''–2||'''3'''–1||'''3'''–1||'''3'''–0||0–'''3'''||bgcolor="#6495ed"| ||2–'''3'''
|-
|align=right|'''[[Saipaباشگاه Alborzوالیبال VCسایپا|Saipaسایپا البرز]]'''||'''3'''–1||'''3'''–1||2–'''3'''||'''3'''–2||'''3'''–0||'''3'''–0||'''3'''–1||bgcolor="#6495ed"|
|}
 
|align=right|'''[[Petrochimi Bandar Imam VC|Petrochimi]]'''||'''3'''–1||1–'''3'''||'''3'''–1||0–'''3'''||1–'''3'''||'''3'''–0||2–'''3'''||bgcolor="#6495ed"|
|}
 
== دور پایانی ==
=== رتبه‌بندی ===

منوی ناوبری