پرش به محتوا

گایا (اسطوره): تفاوت میان نسخه‌ها

←‏فرزندان گایا: اصلاح ارقام
(←‏فرزندان گایا: اصلاح ارقام)
demeter دمتر مادر_زمین و از دومین خاندان خدایان المپی میباشد. وی دختر کرونوس، رئا و دومین اولاد آن‌ها است، وی بعد از هرا و همزمان با hestia بدنیاآمد. وی که شخصیتی در عین حال، افسانه‌ایی و مذهبی داشت نباید با گایا عنصر اولیه‌ایی که خدایان از آن به وجود آمدند اشتباه شود. هنگامی که [[متیس]] آبستن بود، گایا و اورانوس به زئوس خبر دادند که از او فرزندی متولد خواهد شد که او را از سلطنت محروم خواهد کرد؛ بنابراین زئوس، به راهنمایی گایا، متیس را بلعید و پس از چندی آتنا را بدنیا آورد.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۴۷|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۲۴۵}}</ref>
==فرزندان گایا==
از همسری زمین و آسمان دو دختر بنام سی بل و تمیس بوجود آمدند.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیریونان و رم|ص=۱۷}}</ref> تی تان و ساتورن برادر بودند اما چون تیتان برادر بزرگتر بود داعیه حکومت جهان را داشت ولی زمین مادر آن‌ها برای ساتورن برتری قائل بود و نتیجه آن شد این که هرگز در خانواده فرزند دیگری به وجود نیاید تا روزی حکومت به تیتان برسد و ساتورن این پیشنهاد را پذیرفت و تمام فرزندان ذکور خود را بلعید.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۸}}</ref> آنته، یکی از ژتان‌ها و پسر پوزئیدون و گایا می‌باشد. وی در لیبی به سر میبرد و همهٔ مسافران را مجبور می‌کرد که با او کشتی بگیرند و پس از آنکه آن‌ها را شکست داده و می‌کشت، از بقایای اموال آن‌ها، معبد پدر خود را زینت می‌کرد. آنته، مادام که با مادر خود تماس داشت یعنی مادام که روی زمین، گایا بود شکست‌ناپذیر بود، ولی هراکلس، هنگام عبور از لیبی، یعنی موقعی که در جستجوی سیب‌های زرین بود، با او کشتی گرفته و او را بر سر از زمین برداشت و خفه کرد.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۷۸}}</ref> فرزندان آن دو شامل تیتان‌ها بودند. ۶ پسر و ۶دختر داشتند. تلوس در رم، تجسم_"مادر زمین" بود. وی را گاهی با نام terramater که با گایا و ربة‌النوع هلنی، تطبیق می‌شد، ستایش می‌کردند. تلوس افسانه‌ای مخصوص به خود نداشت. در افسانه‌ها گاهی وی مقام گایا را داشت.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۸۶۸}}</ref> گایااولین نسل از [[سایکلاپس]]ها (غول‌های یک چشم) و فرزندی ۱۰۰ دست به نام هکاتونچیرس را به وجود آورد.
 
گایا اولین نسل از [[سایکلاپس]]ها (غول‌های یک چشم) و فرزندی ۱۰۰ دست به نام هکاتونچیرس را به وجود آورد.
گایا با فرزند خود اورانوس همبستر شد و ۱۲ فرزند به دنیاآورد. اورانوس از همهٔ فرزندان خود متنفر بود و از آن‌ها می‌ترسید. وی آن‌ها را در تارتاروس (دوزخ) زندانی می‌کرد. [[تارتاروس]] شکافی ژرف در زمین و محلی مرطوب و تاریک بوده‌است و این عمیق‌ترین نقطه‌ای بود که [[هادس]] فرمانروای مردگان و دنیای زیرزمین و فرزندکرونوسو رئا در آنجا حکومت می‌کرد. گایا خشمگین شد و به فرزندانش اصرار کرد علیه اورانوس قیام کنند؛ ولی فقط کرونوس [[تیتان]]، قبول کرد.
گایا داسی به او داد و نزدیک تخت خوابش او را پنهان کرد؛ وقتی اورانوس نزدیک گایا آمد. کرونوس به او حمله کرد و عقیمش کرد، عضو تناسلی‌اش قطعه قطعه شده و او را در دریا افکند. از قطرات خونی که از گایاافتاد؛ گیگانت‌ها (غول‌ها)، ارینی‌ها (ایزدان خشم) و پریان زاده شدند. از کفِ برآمده از اندام بریده شدهٔ اورانوس که بر دریاافتاد، ایزدبانو [[افرودیت]] زاده شد. اورانوس، گایاو [[کرونوس]] شخصیت‌های برجسته‌ای در اساطیر یونانی نبودند و در آیین‌های مذهبی یونانی هرگز نقشی نداشته‌اند.<ref>{{پک|سیلور|۱۳۸۲|ک=ایزدان و ایزدبانوان یونانی|ص=۱۳و۱۴۱۳-۱۴}}</ref>
 
اورانوس و گایا ازعلتاز علت نفرت کرونوس ازفرزنداناز فرزندان خود سخن می گویندوگویند رئاراو برآنرئا را بر آن می‌دارند تابرایتا برای هستی یافتن فوری‌ها یا فرشتگان انتقام ازخوناز خون کرونوس، زئوس در جایی دور از دسترس کرونوس بزاید. گایا که از شکست و تنبیه تیتان ناخشنود است با گسستن بیعت با زئوس به انتقامجوئی از وی می‌پردازد.[گایا،زئوس رانزدگایا، زئوس را نزد هرامتهم و [[هرا]] Heraازبرد و از کرونوس جویای وسیله ئیوسیله‌ای برای انتقام می‌شودشد و کرونوس دو بیضه را که به تخمه وی آغشته بوددراختیارگایانهادبود در اختیار گایا نهاد. گایااین بیضه هارابیضه‌هارا زیر خاک مدفون ساخت و ازآناز آن‌ها هاموجودیموجودی که در مسیر اسطوره جانشینی یارای خلع [[زئوس]] راداشترا داشت یعنی [[تیفون]] پدیدآمد.] تیفون TyphonیاTyphon تیفوئوسTyphoeusکوچک‌ترینیا تیفوئوس Typhoeus کوچک‌ترین پسر پسرگایا،گایا، مار_مردی غول آسا بود که می‌توانست جانشین زئوس شود.<ref>{{پک|پین سنت|۱۳۸۰|ک=اساطیریونان باستان|ص=۲۵}}</ref> یادآوری میکنیم که پسران و دختران اورانوس و گایادرگایا در اسمانهاآسمان‌ها زندگی میکردندومیکردند و شش پسر بنامبه تیتان:اوسئان،کوئوس،کریوس،هینام پریون،ژاپت،کرنوستیتان، اوسئان، کوئوس، کریوس، هی پریون، ژاپت، کرنوس و شش دختر بنام تیتان:تیتان، ته تیس،تهتیس، ته ئی آ،تمیس،منهآ، تمیس، منه موزینموزین، ،فوبهفوبه و رئا بودند.<ref>{{پک|فاطمی|1375۱۳۷۵|ک= مبانی اساطیر یونان و رم|ص=26۲۶}}</ref>
 
==تولد زمین==
۱۴٬۱۸۹

ویرایش