پرش به محتوا

گایا (اسطوره): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
گایابافرزند خود اورانوس همبسترشد و ۱۲فرزندبه دنیاآورد. اورانوس ازهمهٔ فرزندان خود متنفر بودو ازآنها می‌ترسید آن هارادر '''تارتاروس'''(دوزخ) زندانی می‌کرد. [[تارتاروس]] شکافی ژرف در زمین و محلی مرطوب و تاریک بوده‌است و این عمیق‌ترین نقطه ای بودکه [[هادس]] فرمانروای مردگان و دنیای زیرزمین و فرزندکرونوسو رئادر آنجا حکومت می‌کرد. گایا خشمگین شدو به فرزندانش اصرار کرد علیه اورانوس قیام کنندولی فقط کرونوس [[تیتان]]، قبول کرد.
گایاداسی به اوداد و نزدیک تخت خوابش اوراپنهان کردوقتی اورانوس نزدیک گایا آمد. کرونوس به او حمله کردو عقیمش کردوعضوتناسلی اش قطعه قطعه شدواورادردریاافکند. ازقطرات خونی که از گایاافتاد. گیگانتها (غول‌ها)، ارینی‌ها (ایزدان خشم) و پریان زاده شدند. ازکفِ برآمده ازاندام بریده شدهٔ اورانوس که بر دریاافتاد، ایزدبانو[[افرودیت]] زاده شد. اورانوس و گایاو [[کرونوس]] شخصیت‌های برجسته ای در اساطیر یونانی نبودندو درآیین‌های مذهبی یونانی هرگزنقشی نداشته‌اند.<ref>{{پک|سیلور|۱۳۸۲|ک=ایزدان و ایزدبانوان یونانی|ص=۱۳و۱۴}}</ref>
اورانوس و گایا ازعلت نفرت کرونوس ازفرزندان خود سخن می گویندو رئارا برآن می‌دارند تابرای هستی یافتن فوری‌ها یا فرشتگان انتقام ازخون کرونوس، زئوس در جایی دور از دسترس کرونوس بزاید.گایا که از شکست و تنبیه تیتان ناخشنود است با گسستن بیعت با زئوس به انتقامجوئی از وی می‌پردازد.[گایا،زئوس رانزد هرامتهم و [[هرا]] Heraاز کرونوس جویای وسیله ئی برای انتقام می‌شود و کرونوس دو بیضه را که به تخمه وی آغشته بوددراختیارگایانهاد. گایااین بیضه هارا زیر خاک مدفون و ازآن هاموجودی که در مسیر اسطوره جانشینی یارای خلع [[زئوس]] راداشت یعنی [[تیفون]] پدیدآمد.]تیفون Typhonیا تیفوئوسTyphoeusکوچک‌ترین پسرگایا، مار_مردی غول آسا بود که می‌توانست جانشین زئوس شود.<ref>{{پک|پین سنت|۱۳۸۰|ک=اساطیریونان باستان|ص=۲۵}}</ref>یادآوری میکنیم که پسران و دختران اورانوس و گایادر اسمانها زندگی میکردندو شش پسر بنام تیتان:اوسئان،کوئوس،کریوس،هی پریون،ژاپت،کرنوس و شش دختر بنام تیتان:ته تیس،ته ئی آ،تمیس،منه موزین ،فوبه و رئا بودند.<ref>{{پک|فاطمی|1375|ک= مبانی اساطیر یونان و رم|ص=26}}</ref>
==تولد زمین==
بنظر آریستوفان شب و زمین _هوا و آسمان وجود نداشتند ولی از بطن «ارب» جهش نطفه «ارس» خدای عشق یونانیها بوجود آمد. در قدیمی‌ترین تئوگنی که نسب خدایان است [[ارس]] یا آسور همزمان با زمین مستقیماً از کائو تولد یافت و بیضه ایکه شب بوجود آورد چون دونیمه آن قابل تقسیم نبودند قسمتی «زمین» و سرپوش آن «آسمان» را تشکیل داد.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۹}}</ref>
هنگام وصلت هرابازئوس، زمین ( گایا)مقداری سیب زرین،به عنوان هدیه عروسی،به وی تقدیم داشت. این سیب ها به نظر هرا،چنان زیبا جلوه کردند که وی آنها رادر باغ خود، نزدیک کوهستان اطلس کاشت و دختران اطلس عادت داشتند که به آن باغ آمده و میوه های آن را به یغما ببرند.محافظت ازاین درختها به عهده ی اژدهائی که یکصد سرداشت و از [[تیفون]] و اکیدنا بدنیاآمده و جاودانی بود، گذاشته شد.هرا سه الهه ی شب رانیز به مراقبت آن باغ گماشت.و آنقدر هرااز آنها خوشش آمد که آنهارا در باغ کنار خودocean کاشت.<ref>{{پک|گریمال|1347|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=392}}</ref>
==عصرطلائی==
درعصر طلائی قلاع وجود نداشت و جنگجویان کلاهخود بسر و شمشیر و سنان دردست دیده نمیشدند.زمین نیز از هرج و مرج ساکنان خود در امان بودو بیل و سه شاخه و داس وجود نداشت تااورابیازارد اما میوه ی خود را میداد و ازمحصولات خود انسان را متمع می ساخت.طبیعت حاکم مطلق بود و آسمان نیلگون کج خلقی نمیکرد و غرش نمی نمود. <ref>{{پک|فاطمی|1375|ک= مبانی اساطیر یونان و رم|ص=27}}</ref>
== پانویس ==
{{پانویس|۲}}
۴۸

ویرایش