پرش به محتوا

گایا (اسطوره): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
}}
 
'''گایا''' اولین الههٔ زمین بود. زمین خودنیز در آغاز خدایی بود به نام '''گه''' یا '''گایا''' این خدامادری شکیباو بخشنده به‌شمار می‌رفت.<ref>{{پک|دورانت|۱۳۷۶|ک=تاریخ تمدن یونان|ص=۱۹۹}}</ref>گایادر واقع خودِ زمین است. همیشه ازطبیعت به عنوان جنس مؤنث یاد می‌شود. در اسطورهٔ آفرینش یونانی چنان‌که هزیود روایت می‌کند گایااز خائوس (خلأ وآشفتگی پیش ازآفرینش) برآمد. طبق بسیاری از روایات اواولین موجودی بود که از دل خائوس به وجود آمد. گایا، اورانوس (بهشت یا آسمان) رازاد. [[اورانوس]] فرمانروای برتر جهان گردید و تحت تأثیر [[اورس]] با گایا ازدواج کردو براثر هماغوشی با گایا، گایا (زمین) حامله شد.<ref>{{پک|سیلور|۱۳۸۲|ک=ایزدان و ایزدبانوان یونانی|ص=۱۳}}</ref> هنگامی که '''زئوس''' به قدرت رسید تصمیم گرفت قدرت و اختیارات '''کرونوس''' را به اختیار خود دراورد بنابراین با متیس مشورت کرد و به راهنمایی متیس معجونی به کرونوس خوراند که وی تمام فرزندان خود را بلعیده بود مجددا به دنیااورد. زئوس به کمک برادرانش و خواهرانش که مجددا به دنیا آمده بودند، بر کرونوس و تیتانها حمله بردو بالاخره پس از ده سال جنگ،زئوس و خدایان '''المپی''' فائق شده تیتان هاراازآسمان طرد کردند.زئوس برای رسیدن به این پیروزی با کمک گایا،سیکلوپ هاو سایر موجودات عجیب را که کرونوس در تارتار زندانی کرده بود،آزاد ساخت،به این ترتیب که campe نگهبان آنهاراکشت.
demeter '''دمتر''' مادر_زمین،و از دومین خاندان خدایان المپی میباشد.وی دختر کرونوس و '''رئا''' و دومین اولاد آنهاست، وی بعد از هرا و همزمان با hestia بدنیاآمد. وی که شخصیتی در عین حال، افسانه ایی و مذهبی داشت نباید باگایا عنصر اولیه ایی که خدایان از آن به وجود امدند اشتباه شود.هنگامی که متیس آبستن بود ،گایاو اورانوس به زئوس خبر دادند که ازاو فرزندی متولد خواهدشد که وی رااز سلطنت محروم خواهد کردبنابراین زئوس،به راهنمایی گایا متیس را بلعید و پس ازچندی آتنارا'''آتنا'''را بدنیاآورد.
==فرزندان گایا==
ازهمسری زمین و آسمان دو دختر بنام سی بل و تمیس بوجود آمدند.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیریونان و رم|ص=۱۷}}</ref>تی تان وساتورن برادر بودند اما چون تیتان برادر بزرگتر بود داعیه حکومت جهان را داشت ولی زمین مادر آنها برای ساتورن برتری قائل بودو نتیجه آن شد که هرگز در خانواده فرزند دیگری به وجود نیایدتا روزی حکومت به تیتان برسدو ساتورن این پیشنهاد را پذیرفت و تمام فرزندان ذکور خود را بلعید.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۸}}</ref> آنته، یکی از ژتان هاو پسر پوزئیدون و گایا می‌باشد. وی در لیبی به سر میبردو همهٔ مسافران را مجبور می‌کرد که بااو کشتی بگیرندو پس ازآنکه آنهارا شکست داده و می‌کشت، ازبقایای اموال آنها، معبد پدر خود را زینت می‌کرد.آنته، مادام که بامادر خود تماس داشت یعنی مادام که روی زمین، گایا بود شکست ناپذیر بود، ولی هراکلس، هنگام عبور از لیبی، یعنی موقعی که در جستجوی سیب‌های زرین بود، بااوکشتی گرفته و اورا بر سر اززمین برداشت و خفه کرد.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۷۸}}</ref> فرزندان آن دو شامل تیتانهابودند. ۶پسر و۶دختر. تلوس در رم، تجسم_"مادر زمین"بود. وی را گاهی بانامterramaterکه باگایاو بة النوع هلنی، تطبیق می‌شد، ستایش می‌کردند. تلوس افسانه ای مخصوص به خود نداشت. در افسانه هاگاهی وی مقام گایا را داشت.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۸۶۸}}</ref> گایااولین نسل از [[سایکلاپس]]ها (غول‌های یک چشم) را به وجود آوردو فرزندی ۱۰۰دست به نام هکاتونچیرس.
اورانوس و گایا ازعلت نفرت کرونوس ازفرزندان خود سخن می گویندو رئارا برآن می‌دارند تابرای هستی یافتن فوری‌ها یا فرشتگان انتقام ازخون کرونوس، زئوس در جایی دور از دسترس کرونوس بزاید.گایا که از شکست و تنبیه تیتان ناخشنود است با گسستن بیعت با زئوس به انتقامجوئی از وی می‌پردازد.[گایا،زئوس رانزد '''هرا'''متهم و [[هرا]] Heraاز کرونوس جویای وسیله ئی برای انتقام می‌شود و کرونوس دو بیضه را که به تخمه وی آغشته بوددراختیارگایانهاد. گایااین بیضه هارا زیر خاک مدفون و ازآن هاموجودی که در مسیر اسطوره جانشینی یارای خلع [[زئوس]] راداشت یعنی [[تیفون]] پدیدآمد.]تیفون Typhonیا تیفوئوسTyphoeusکوچک‌ترین پسرگایا، مار_مردی غول آسا بود که می‌توانست جانشین زئوس شود.<ref>{{پک|پین سنت|۱۳۸۰|ک=اساطیریونان باستان|ص=۲۵}}</ref>یادآوری میکنیم که پسران و دختران اورانوس و گایادر اسمانها زندگی میکردندو شش پسر بنام تیتان:اوسئان،کوئوس،کریوس،هی پریون،ژاپت،کرنوس و شش دختر بنام تیتان:ته تیس،ته ئی آ،تمیس،منه موزین ،فوبه و رئا بودند.
==تولد زمین==
بنظر آریستوفان شب و زمین _هوا و آسمان وجود نداشتند ولی از بطن «ارب» جهش نطفه «ارس» خدای عشق یونانیها بوجود آمد. در قدیمی‌ترین تئوگنی که نسب خدایان است '''ارس''' یا آسور همزمان با زمین مستقیماً از کائو تولد یافت و بیضه ایکه شب بوجود آورد چون دونیمه آن قابل تقسیم نبودند قسمتی «زمین» و سرپوش آن «آسمان» را تشکیل داد.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۹}}</ref>
 
==سیب های زرین همسرپدها==
هنگام وصلت هرابازئوس، زمین ( گایا)مقداری سیب زرین،به عنوان هدیه عروسی،به وی تقدیم داشت. این سیب ها به نظر هرا،چنان زیبا جلوه کردند که وی آنها رادر باغ خود، نزدیک کوهستان اطلس کاشت و دختران اطلس عادت داشتند که به آن باغ آمده و میوه های آن را به یغما ببرند.محافظت ازاین درختها به عهده ی اژدهائی که یکصد سرداشت و ازتیفوناز '''تیفون''' و اکیدنا بدنیاآمده و جاودانی بود، گذاشته شد.هرا سه الهه ی شب رانیز به مراقبت آن باغ گماشت.و آنقدر هرااز آنها خوشش آمد که آنهارا در باغ کنار خودocean کاشت.
==عصرطلائی==
درعصر طلائی قلاع وجود نداشت و جنگجویان کلاهخود بسر و شمشیر و سنان دردست دیده نمیشدند.زمین نیز از هرج و مرج ساکنان خود در امان بودو بیل و سه شاخه و داس وجود نداشت تااورابیازارد اما میوه ی خود را میداد و ازمحصولات خود انسان را متمع می ساخت.طبیعت حاکم مطلق بود و آسمان نیلگون کج خلقی نمیکرد و غرش نمی نمود.
۴۸

ویرایش