پرش به محتوا

نجیب مایل هروی: تفاوت میان نسخه‌ها

نجات ۳ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0
(نجات ۳ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0)
 
== منابع ==
* https://web.archive.org/web/20140226102608/http://www.nam-awaran.com/post/22
* [https://web.archive.org/web/20140303095551/http://www.khawaran.com/گــــزارشـات%DA%AF%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%80%D8%A7%D8%AA/اســتاد%D8%A7%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%AA%D8%A7%D8%AF-نجيب%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-مــايل%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%8A%D9%84-هـــروي%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%8A-ازنخبــگان%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%80%D9%80%DA%AF%D8%A7%D9%86-وفــرزانگــان%D9%88%D9%81%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%86-طـــراز%D8%B7%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%B2-اول%D8%A7%D9%88%D9%84-پهنــه%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%80%D9%80%D9%87-دانش%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-وپژوهـــش%D9%88%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B4-افغــانســـتان%D8%A7%D9%81%D8%BA%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AA%D8%A7%D9%86-است%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html استاد نجیب مایل هروی از نخبگان و فرزانگان طراز اول پهنه دانش و پژوهش افغانستان است]
* https://web.archive.org/web/20140303095330/http://www.shamsfoundation.com/news-6055.aspx
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:مایل هروی، نجیب}}
۳۷۳٬۶۵۱

ویرایش