تغییرات

پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
=== همجنسگرایی و مسائل مرتبط با باروری ===
همجنسگرایانبخش افزایشقابل اختیاراتتوجهی از کمتر شدن تبعیض علیه همجنسگرایان و حقوقتسهیل شهروندیدسترسی خودبه راححقوق مدیونطبیعی اینهمچون دگرجنسگرایان نتیجه ی کار حزب هستنددموکرات است. چرا که این حزب از همجنس‌گرایان حمایت کرده و بر این حق رامسلم برایپافشاری آن‌هاکرده قائل شداست که آنها نیز همانند افراد عادیدگرجنس قادر به ازدواج با هم باشند. همچنین این دموکرات‌ها بودند که دخالت دولت در امر سقط جنین را قطع کردند و باعث آزادی هرچه بیشتر افراد در انجام این عمل شدند.
 
=== امور خارجه ===

منوی ناوبری