پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «مینا نوری»

- روزنامه جام جم، ۴ آبان ۱۳۹۳، "عینک‌های تماشایی و داستان زندگی"
 
- ماهنامه اجتمايى زنان امروز، سال سوم، شماره ١٨، خرداد ١٣٩٥، " سنجاق قفلى ها "، آيدا عباسى{{سخ}}
- Printmaking TODAY, Contemporary graphic art worldwide, Vol12, No 4, Winter 2003 _ Of ropes, rocks and opposing forces{{سخ}}
- 2009 Printmaking TODAY, Contemporary graphic art worldwide, Vol 18, No 3, Autumn _ Printmaking in Iran
۳

ویرایش