پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «آروند دشت‌آرای»

جز
(صفحه‌ای تازه حاوی « آروند دشت آراي ،جزو نسلي از كارگردانان تئاتر ايران است كه كار خود را در دهه ه...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری عدم استفاده از یادکرد و پانویس
 
آروند دشت آرايآرای، ،جزوجزو نسلينسلی از كارگردانانکارگردانان تئاتر ايرانایران است كهکه كارکار خود را در دهه هفتاد آغاز كردکرد و در دهه هشتاد تثبيتتثبیت شد . او در سال ١٣٧٨و۱۳۷۸و در سن ١٨سالگي۱۸سالگی" شركتشرکت تخصصيتخصصی طراحيطراحی ايده ایده قرمز "را تاسيستأسیس و در سال ١٣٧٩۱۳۷۹ ،"كمپانيکمپانی هنرهايهنرهای اجرايياجرایی ويرگولویرگول " را تاسيستأسیس نمود و در  سن ١٩۱۹ سالگيسالگی اوليناولین نمايشنمایش حرفه ايای خود را در جشنواره تئاتر فجر به نام "هشتمينهشتمین خان" به رويروی صحنه برد و تا كنونکنون بيشبیش از ٢٥۲۵ اجراياجرای صحنه ايای را با ايناین گروه به عنوان طراح و كارگردانکارگردان در ايرانایران و سايرسایر كشورهاکشورها اجرا نموده استنموده‌است.
 
تعدد آثارآثار، ،تنوعتنوع در فرم و نگاهنگاه، ،دغدغهدغدغه آزمودن شيوه هايشیوه‌های مختلف اجرايياجرایی، ،استفادهاستفاده از جسمانيتجسمانیت اجراگر بعنوان  اصلي تريناصلی‌ترین ابزار انتقال مفاهيممفاهیم، ،تمركزتمرکز بر اجراهاياجراهای بينافرهنگيبینافرهنگی و غيرهغیره را مي توانمی‌توان بعنوان عناصر اصلياصلی گونه كاريکاری ويوی نام برد. از نمايش هاينمایش‌های بارز و تاثيرتأثیر گذار ويوی ميمی‌توان توان نمايشنمایش "پروانه و يوغیوغ " كهکه اوليناولین تجربه توليدتولید مشتركمشترک بعد از انقلاب تئاتر ايرانایران است ،است، اجراياجرای "هفت دستور كليديکلیدی برايبرای معاصر شدن "كهکه نمايشينمایشی چند فرهنگيفرهنگی بود كهکه با هفت بازيگربازیگر از هفت مليتملیت مختلف توليدتولید شد را نام برد . همچنينهمچنین نمايشنمایش" [https://www.digikala.com/product/dkp-273430/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85فیلم-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1تئاتر-%D8%B3%DA%AFسگ-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AAسکوت-%D8%A7%D8%AB%D8%B1اثر-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AFآروند-%D8%AF%D8%B4%D8%AAدشت-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8Cآرای سگ سكوتسکوت] " كهکه جريانجریان تئاتر خصوصيخصوصی حرفه ايای در تئاتر ايرانایران را رقم زد از جمله اتفاقات دهه هشتاد تئاتر ايرانایران است .
آروند دشت آراي ،جزو نسلي از كارگردانان تئاتر ايران است كه كار خود را در دهه هفتاد آغاز كرد و در دهه هشتاد تثبيت شد . او در سال ١٣٧٨و در سن ١٨سالگي" شركت تخصصي طراحي ايده  قرمز "را تاسيس و در سال ١٣٧٩ ،"كمپاني هنرهاي اجرايي ويرگول " را تاسيس نمود و در  سن ١٩ سالگي اولين نمايش حرفه اي خود را در جشنواره تئاتر فجر به نام "هشتمين خان" به روي صحنه برد و تا كنون بيش از ٢٥ اجراي صحنه اي را با اين گروه به عنوان طراح و كارگردان در ايران و ساير كشورها اجرا نموده است.
 
آروند دشت آرايآرای در دهه نودنود، ، شكليشکلی از تئاتر فانتزيفانتزی را به چالش كشيدکشید كهکه موفق ترينموفق‌ترین آنها [https://www.tiwall.com/theater/tantan " تن تن و راز قصر مونداس"] بوده است بوده‌است. هم اكنونهم‌اکنون ويوی و گروهش بر رويروی مطالعات بينافرهنگيبینافرهنگی متمركزمتمرکز شدهشده‌اند اندکه كهپروژهٔ پروژهتحقیقاتی ي تحقيقاتي ٥۵ ساله برايبرای ايناین طراح - كارگردان مي باشدکارگردان می‌باشد.
تعدد آثار ،تنوع در فرم و نگاه ،دغدغه آزمودن شيوه هاي مختلف اجرايي ،استفاده از جسمانيت اجراگر بعنوان  اصلي ترين ابزار انتقال مفاهيم ،تمركز بر اجراهاي بينافرهنگي و غيره را مي توان بعنوان عناصر اصلي گونه كاري وي نام برد.از نمايش هاي بارز و تاثير گذار وي مي توان نمايش "پروانه و يوغ " كه اولين تجربه توليد مشترك بعد از انقلاب تئاتر ايران است ، اجراي "هفت دستور كليدي براي معاصر شدن "كه نمايشي چند فرهنگي بود كه با هفت بازيگر از هفت مليت مختلف توليد شد را نام برد . همچنين نمايش" [https://www.digikala.com/product/dkp-273430/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DA%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C سگ سكوت] " كه جريان تئاتر خصوصي حرفه اي در تئاتر ايران را رقم زد از جمله اتفاقات دهه هشتاد تئاتر ايران است .
 
از دیگر تجربه ويوی اجراياجرای "[https://www.tiwall.com/theater/landanrom لندن رم تهران آمستردام] "، نمايشينمایشی ست بر مبنايمبنای موضوع " سوء تفاهمات بينافرهنگيبینافرهنگی "  . او همچنينهمچنین بعنوان طراح صحنه با كارگردانانکارگردانان زياديزیادی همكاريهمکاری نموده و جوايزجوایز متعدد بين الملليبین‌المللی و داخليداخلی طراحيطراحی نيزدريافتنیزدریافت كرده استکرده‌است از فعاليتفعالیت‌های هايدیگر ديگروی ويطراحی طراحيداخلی داخليچندین چندينرستوران، رستوران ،ساختساخت [http://teater.ir/?tag=تالار%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B820حافظ تالار حافظ] تهران و مشاوره خلاق تبليغاتتبلیغات و بازاريابيبازاریابی را مي توانمی‌توان نام برد.
آروند دشت آراي در دهه نود ، شكلي از تئاتر فانتزي را به چالش كشيد كه موفق ترين آنها [https://www.tiwall.com/theater/tantan " تن تن و راز قصر مونداس"] بوده است . هم اكنون وي و گروهش بر روي مطالعات بينافرهنگي متمركز شده اند كه پروژه ي تحقيقاتي ٥ ساله براي اين طراح - كارگردان مي باشد .
 
همچنین او پروژه ی بینپروژهٔ المللیبین‌المللی [https://www.tiwall.com/theater/darbareyetasmimet "درباره ی تصویرت از من تجدید نظر کن"] با موضوع روابط بینافرهنگی و با کمپینی جهانی با همین عنوان در سال ۱۳۹۳ آغاز کرد که نتیجه ینتیجهٔ این پروژه تاکنون در فرم دو نمایش در ایران و هلند به روی صحنه رفته استرفته‌است.
از دیگر تجربه وي اجراي "[https://www.tiwall.com/theater/landanrom لندن رم تهران آمستردام] "، نمايشي ست بر مبناي موضوع " سوء تفاهمات بينافرهنگي "  . او همچنين بعنوان طراح صحنه با كارگردانان زيادي همكاري نموده و جوايز متعدد بين المللي و داخلي طراحي نيزدريافت كرده است از فعاليت هاي ديگر وي طراحي داخلي چندين رستوران ،ساخت [http://teater.ir/?tag=%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8 تالار حافظ] تهران و مشاوره خلاق تبليغات و بازاريابي را مي توان نام برد.
 
وي وی از سال ١٣٩٤۱۳۹۴ تا ١٣٩٥اعضاي۱۳۹۵اعضای مشاوران هنريهنری تئاترشهر تهران بوده استبوده‌است و در سال ١٣٩٦۱۳۹۶ مديرمدیر امور بينبین‌الملل الملل سيسی و ششمينششمین [[جشنواره تئاتر فجر|جشنواره بين الملليبین‌المللی تئاتر فجر]] بوده استبوده‌است.
همچنین او پروژه ی بین المللی [https://www.tiwall.com/theater/darbareyetasmimet "درباره ی تصویرت از من تجدید نظر کن"] با موضوع روابط بینافرهنگی و با کمپینی جهانی با همین عنوان در سال ۱۳۹۳ آغاز کرد که نتیجه ی این پروژه تاکنون در فرم دو نمایش در ایران و هلند به روی صحنه رفته است.
 
وي  از سال ١٣٩٤ تا ١٣٩٥اعضاي مشاوران هنري تئاترشهر تهران بوده است و در سال ١٣٩٦ مدير امور بين الملل سي و ششمين [[جشنواره تئاتر فجر|جشنواره بين المللي تئاتر فجر]] بوده است.