پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف»

(سوداری در منابع)
در ویکی پدیا واژگان یا اصطلاحات ممنوع وجود ندارد، ولی برخی اصطلاحات خاص باید با احتیاط استفاده شود، زیرا ممکن است موجب سودداری بشود. برای نمونه، تعبیر «ادعا کردن» در مثال «فلان صاحبنظر ادعا می کند که ...» می تواند دال بر فقدان اطمینان باشد. کاربرد این تعبیر یا دیگر تعابیر شک برانگیز ممکن است این طور وانمود سازد که مقاله یک دیدگاه را بر دیدگاه دیگر ترجیح می دهد. بکوشید که واقعیات را به طور ساده تر بدون استفاده از چنین کلماتی به توصیف کنید. در مثال فوق «فلان صاحبنظر امی گوید که ...» بهتر است. سعی کنید اصطلاحات و تعابیر متملقانه، تحقیرکننده، مبهم، کلیشه ای یا تأییدکننده یک دیدگاه خاص را از مقالات بزدایید. (مگر آنکه آن تعابیر بخشی از نقل قول از یک باارزش مهم باشد.)
 
===سوداریجانبداری در منابع===
{{میان‌بر|وپ:جانبدار}}
یک استدلال شایع در مناقشه در خصوص یک منبع معتبر آن است که آن منبع سودارجانبدار است و لذا منبع دیگری باید ترجیح داده شود. استدلال سوداری منابع یکی از راه هایی است که برای طرح یک دیدگاه (POV) به عنوان دیدگاه خنثی به کار گرفته می شود تا منابعی که آن دیدگاه (POV) را مورد مناقشه قرار می دهد، تحت عنوان منابع سودار کنار نهاد شود. منابع سودار، ذاتا برمبنای سوداری به تنهایی غیرمجاز نیستند، هرچند جنبه های دیگر منبع ممکن است آن را نامعتبر سازد. بی طرفی در بیان دیدگاه ها باید از طیق ایجاد موازنه بین سوداری در منابع برمبنای وزن دیدگاه در منابع معتبر به دست آید و نه به وسیله کنار نهادن منابعی که دیدگاه نویسنده را تأیید نمی کند. این به معنای آن نیست که ه رمنبع سوداری باید حتما استفاده شود، زیرا ممکن است کنار نهادن همه چنین منابعی به مقاله بهتر کمک کند.
 
(یعنی اگر بتوان دیدگاهی را بدون بهره گیری از منابع سودار و با استفاده از منابع معتبر غیرسودار توضیح داد، مرجح است. اما در فقدان یا ضعف چنین منابعی، نباید به صرف سوداری در منابع از بیان دیدگاهی که وزن قابل توجهی دارد اجتناب کرد.)