پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان خداآفرین»

بدون خلاصه ویرایش
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان بسطاملو|بسطاملو]]
|list1=[[اجاق‌کندی (بسطاملو)|اجاق‌کندی]]{{•}}[[اسکانلوی سفلی]]{{•}}[[اسکانلوی علیا]]{{•}}[[باغشلو]]{{•}}'''[[بسطاملو]]'''{{•}}[[حسبان]]{{•}}[[حسینعلی‌بیگلو]]{{•}}[[داودان بالا]]{{•}}[[داودان پائین]]{{•}}[[دورمیشکانلو]]{{•}}[[ساری‌یاتاق]]{{•}}[[شاه‌بداغلو]]{{•}}[[شجاع‌خانلو]]{{•}}[[عطالو]]{{•}}[[علی‌خانلو]]{{•}}[[علیوردی اوشاقی]]{{•}}[[قره‌پاچانلو]]{{•}}[[قلی‌بیگلو]]{{•}}[[قوتورلار]]{{•}}[[کدخدالو بالا]]{{•}}[[کدخدالو پائین]]{{•}}[[کوسالار (خداآفرین)|کوسالار]]{{•}}[[گوی‌آغاج]]{{•}}[[لله‌لو (خداآفرین)|لله‌لو]]{{•}}[[محب‌علی‌لو]]
|group2=[[دهستان کیوان|کیوان]]
|list2=[[آوارسین]]{{•}}[[آوانلو]]{{•}}[[اسیران]]{{•}}[[اشرف (کلیبر)|اشرف]]{{•}}[[اوغاش]]{{•}}[[ایچی‌درق]]{{•}}[[بایدوق]]{{•}}[[پیرهادیان]]{{•}}[[چناقچی]]{{•}}[[دایان]]{{•}}[[ددلو]]{{•}}[[دوگی‌درق]]{{•}}[[زرنق (خداآفرین)|زرنق]]{{•}}[[زنبلان (خداآفرین)|زنبلان]]{{•}}[[سقه‌سای]]{{•}}[[سقین]]{{•}}[[سولی‌پیر]]{{•}}[[صفرلو]]{{•}}[[طین]]{{•}}[[قزل‌یول]]{{•}}[[قشلاق پیرانلو]]{{•}}[[قلملو]]{{•}}[[کابل‌آباد]]{{•}}[[کارگران (خداآفرین)|کارگران]]{{•}}[[گاوآهن (خداآفرین)|گاوآهن]]{{•}}[[گنانلوحسن سلطان‌لو]]{{•}}[[لاریجان سفلی]]{{•}}[[لاریجان علیا]]{{•}}[[لالان سفلی]]{{•}}[[لالان علیا]]{{•}}[[لوتجان]]{{•}}[[همدان (خداآفرین)|همدان]]{{•}}[[همدملو]]
}}
| group1 = '''شهرها'''
| list1 =
بدون شهر
ندارد
 
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان گرمادوز شرقی|دهستان گرمادوز{{سخ}} شرقی]]
|list1=[[آغ‌قشلاق (خداآفرین)|آغ‌قشلاق]]{{•}}[[ایری‌بوجاق]]{{•}}[[خلف‌بیگلوی سفلی]]{{•}}[[خلف‌بیگلوی علیا]]{{•}}[[قشلاق حاج‌لطفعلی]]{{•}}[[قشلاق حسن‌کنگرلو]]{{•}}[[قشلاق داغلو]]{{•}}[[قشلاق مددلو]]{{•}}[[قشلاق مقدم‌شابنده]]{{•}}[[قورتلوجه سفلی]]{{•}}[[قورتلوجه علیا]]{{•}}'''[[محمودآباد (خداآفرین)|محمودآباد]]'''
|group2=[[دهستان گرمادوز غربی|دهستان گرمادوز{{سخ}} غربی]]
|list2=[[احمدلوی سفلی]]{{•}}[[احمدلوی علیا]]{{•}}[[اسکلو محمدحسنلو]]{{•}}[[باقراوغلی]]{{•}}[[پرویزخانلو]]{{•}}[[جعفرقلی اوشاغی]]{{•}}[[حسرتان]]{{•}}[[حسنعلی کدخدالو]]{{•}}[[حسن‌قشلاقی]]{{•}}[[حسنلو (خداآفرین)|حسنلو]]{{•}}[[خطای]]{{•}}[[ساری‌بیگلو]]{{•}}[[شرفه (خداآفرین)|شرفه]]{{•}}[[عنابلو]]{{•}}[[قارلوجه]]{{•}}[[قشلاق اوزبک]]{{•}}[[قشلاق شاه‌ولی]]{{•}}[[قشلاق صومعه]]{{•}}[[قشلاق یوزقویی]]{{•}}[[قشلاق یوسفلو]]{{•}}[[کهل‌جیک]]{{•}}[[گچی‌قشلاق سفلی]]{{•}}[[گچی‌قشلاق علیا]]{{•}}[[گچی‌قشلاق وسطی]]{{•}}[[گون‌گورمز]]{{•}}'''[[لاریجان (خداآفرین)|لاریجان]]'''{{•}}[[محمدصالحلو]]{{•}}[[محمدعلیلو]]{{•}}[[مدینه‌قشلاقی]]{{•}}[[میرزامحمدآباد]]{{•}}[[همراهلو]]
}}
}}
 
| group2group3 = [[بخش منجوان|منجوان]]
| list2list3 =
{{Navbox|subgroup
| group1 = '''شهرها'''
| list1 =
بدون شهر
ندارد
 
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان دیزمار شرقی|دهستان دیزمار{{سخ}} شرقی]]
|list1=[[اجاق‌کندی (دیزمار شرقی)|اجاق‌کندی]]{{•}}[[احمدآباد (خداآفرین)|احمدآباد]]{{•}}[[اولی (خداآفرین)|اولی]]{{•}}[[تازه‌کند (خداآفرین)|تازه‌کند]]{{•}}[[چای‌کندی (خداآفرین)|چای‌کندی]]{{•}}[[خانقاه (خداآفرین)|خانقاه]]{{•}}[[خوش‌تازه]]{{•}}[[دارانی]]{{•}}[[دیشگدوگی]]{{•}}[[دینه‌ور]]{{•}}[[علی‌بلاغی (خداآفرین)|علی‌بلاغی]]{{•}}[[کلاله اسلامی]]{{•}}[[کوانق]]{{•}}'''[[مردانقم]]'''{{•}}[[مرزآباد (خداآفرین)|مرزآباد]]
|group2=[[دهستان منجوان شرقی|دهستان منجوان{{سخ}} شرقی]]
|list2=[[اورشان‌آباد]]{{•}}[[اوری]]{{•}}[[بابایلوی جانانلو]]{{•}}[[تاتار سفلی]]{{•}}[[تاتار علیا (منجوان)]]{{•}}[[تازه‌کند وینق]]{{•}}'''[[جانانلو]]'''{{•}}[[جعفرآباد (خداآفرین)|جعفرآباد]]{{•}}[[حیدرکانلو]]{{•}}[[دارآغزی]]{{•}}[[داش‌آراسی]]{{•}}[[داش‌باشی]]{{•}}[[دره‌جیک]]{{•}}[[دریلو]]{{•}}[[ساری‌جالو]]{{•}}[[سرخه‌کمران]]{{•}}[[شاه‌حیدر]]{{•}}[[شجایلو]]{{•}}[[طوعلی سفلی]]{{•}}[[طوعلی علیا]]{{•}}[[عمارت (خداآفرین)|عمارت]]{{•}}[[قاقالو]]{{•}}[[قره‌گونی (خداآفرین)|قره‌گونی]]{{•}}[[کریشان]]{{•}}[[کشیش‌قشلاقی]]{{•}}[[کورزه]]{{•}}[[گندم‌نان]]{{•}}[[مزرعه پریدان]]{{•}}[[مفروضلو]]{{•}}[[همنشین]]{{•}}[[هوج سفلی]]{{•}}[[وینق]]
|group3=[[دهستان منجوان غربی|دهستان منجوان{{سخ}} غربی]]
|list3=[[آقامیرلو (خداآفرین)|آقامیرلو]]{{•}}[[آلاجوجه]]{{•}}[[ابراهیم‌بیگلو]]{{•}}[[ابراهیم سمیع]]{{•}}[[الهرد (خداآفرین)|الهرد]]{{•}}[[اوزان]]{{•}}[[اینه‌لو]]{{•}}[[بویدوز]]{{•}}[[پسیان (خداآفرین)|پسیان]]{{•}}[[تیموربیگلو]]{{•}}[[چوبه‌درق]]{{•}}[[حسن‌بیگلو]]{{•}}[[دولاب کرانلو]]{{•}}[[رزین (خداآفرین)|رزین]]{{•}}[[رشدین]]{{•}}[[ستن]]{{•}}[[شیخ‌حسینلو]]{{•}}'''[[عاشقلو]]'''{{•}}[[عباس‌آباد (خداآفرین)|عباس‌آباد]]{{•}}[[قره‌تیکانلو]]{{•}}[[قره‌قوچ]]{{•}}[[قره‌قوچ مین‌باشی]]{{•}}[[قشلاق عشقعلی]]{{•}}[[قشلاق کرانلو]]{{•}}[[کلاله سفلی]]{{•}}[[کلاله علیا]]{{•}}[[کنزه‌رود]]{{•}}[[لمه ارامنه]]{{•}}[[لمه اسلام]]{{•}}[[مرادلو (خداآفرین)|مرادلو]]{{•}}[[مسجدلو]]{{•}}[[مشدحسنلو]]{{•}}[[موسی‌کندی]]{{•}}[[وایقان مقدس]]{{•}}[[یوسفلو (خداآفرین)|یوسفلو]]
}}