پرش به محتوا

امپریالیسم فرهنگی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
اهمیت مضاعف امپریالیسم فرهنگی از این جهت است که استعمارگران به وسیله ی آن پایه های تسلط سیاسی-اقتصادی را محکم کرده و حتی زمینه های اساسی آن را ایجاد م یکنند. بدین وسیله که با ترویج فرهنگ خود، به تدریج جامعه هدف را با خودبیگانگی روبرو می کنند.
 
ترویج کردن الگوها و راه و رسم زندگی مصرفی و تجمل گرا و عقایدی که توجیه کننده ارزشهای فرهنگ تحمیلی باشند و نیز پرورش تحصیلکردگان وابسته، از شیوه های تحقق این امر است.