پرش به محتوا

امپریالیسم فرهنگی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای جدید با 'امپریالیسم فرهنگی، به استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی، برای قبولاندن ارزشهای فره…' ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
امپریالیسم فرهنگی، به استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی، برای قبولاندن ارزشهای فرهنگی متعلق به قدرت استعمارگر در میان مردم جامعه هدف گفته می شود که بطور مستقیم فرهنگ آن جامعه را مورد یورش قرار می دهد.
 
اهمیت مضاعف امپریالیسم فرهنگی از این جهت است که استعمارگران به وسیله ی آن پایه های تسلط سیاسی-اقتصادی را محکم کرده و حتی زمینه های اساسی آن را ایجاد م یکنند. بدین وسیله که با ترویج فرهنگ خود، به تدریج جامعه هدف را با خودبیگانگی روبرو می کنند.