پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «گراف نقشه راه‌ها»

جز
== گراف نقشه راه هاراه‌ها ==
از [[گراف]]‌ها ها می توانمی‌توان برای مدل کردن نقشه راه هاراه‌ها استفاده کرد. در این گونه مدل ها،مدل‌ها، [[رئوس]] ، نمایش دهنده تقاطع هاتقاطع‌ها و [[یال]] ها،‌ها، نمایش دهنده جاده هاجاده‌ها هستند. یال هاییال‌های بدون جهت، جاده هایجاده‌های دو طرفه و یال هاییال‌های جهت دار، جاده هایجاده‌های یک طرفه را نشان می دهندمی‌دهند.
 
[[پرونده:نقشه راه ها.jpg|550 px|نقشه راه هاراه‌ها]]
 
یال هاییال‌های بدون جهت چندگانه، چندین جاده دو طرفه ارتباط دهنده دو تقاطع یکسان را نمایش می دهندمی‌دهند.یال هاییال‌های جهت دار چندگانه، چندین جاده یک طرفه که از یک تقاطع شروع شده و به تقاطع دوم ختم می شوندمی‌شوند را نمایش می دهندمی‌دهند.
 
[[حلقه]]‌ها، ها، جاده هایجاده‌های حلقوی را نمایش می دهندمی‌دهند. در نتیجه، نقشه راه هاییراه‌هایی را که فقط جاده هایجاده‌های دو طرفه را نمایش داده و هیچ جاده حلقوی نداشته و در آن هیچ دو جاده ایجاده‌ای زوج تقاطعات یکسان را به هم وصل نمی‌کند، می توانمی‌توان با استفاده از گراف ساده بدون جهت نمایش داد.
 
نقشه راه هاییراه‌هایی را که فقط جاده هایجاده‌های یک طرفه را نمایش داده و هیچ جاده حلقوی نداشته و در آن هیچ دو جاده ایجاده‌ای که در تقاطع یکسان شروع شده و به تقاطع یکسان ختم شوند وجود ندارد، می توانمی‌توان با استفاده از گراف هایگراف‌های ساده جهت دار مدل کرد. برای نمایش نقشه راه هاییراه‌هایی که شامل هر دو نوع جاده یک طرفه و دو طرفه هستند، نیاز به گراف هایگراف‌های [[مختلط]] داریم.
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی۱ = Kenneth H| نام۱ = Rosen | فصل = Graphs| عنوان = Discrete Mathematics and its Applications| سری = SIGS Reference Library | سال = 1998| ناشر = William C Brown Pub; 4th edition | شابک = 0072899050| نشانی = https://www.amazon.com/Discrete-Mathematics-Applications-Kenneth-Rosen/dp/0072899050| بازبینی = 2007| زبان = en}}
۴۱٬۵۹۸

ویرایش