پرش به محتوا

کما (نورشناسی): تفاوت میان نسخه‌ها

←‏لید: کمی ویکی‌سازی
بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏لید: کمی ویکی‌سازی)
{{ویکی‌سازی}}
{{کج‌نمایی‌های نوری}}
اگر شبکه‌ای منظم از نقاط نورانی داشته باشیم، این بیراهش،[[ابیراهی نوری|بیراهش]]، تصویر نقاطی را که از محور اپتیکی دورتر هستند، بصورت قطرات اشک یا بشکل دنبالهدنباله‌دارهایی دارهایی بزرگ تربزرگ‌تر نشان می‌دهد. به این بیراهش، '''بیراهش اشک''' یا '''بیراهش کما''' می‌گویند. نام انگلیسی آن از واژه COMET بمعنای ستارهدنباله‌دار دنبالهو دارنیز گرفته[[کما شده(دنباله‌دار)|کما]] گرفته استشده‌است.
 
در یک سامانهسامانهٔ نوری و یا الکترونی این نقص ناشی از المان اپتیکی است که در صورت غیر صفر بودن زاویهزاویهٔ پرتو ورودی با محور اصلی عدسی، پرتو پس از خروج از عدسی روی صفحه‌ای عمود بر محور فرعی تصویری نامتقارن ایجاد می‌کند. در عدسی‌هایی که بیراهش کروی آنها رفع شده باشد، بیراهش اشک نیز تا حد زیادی بر طرف می‌شود. در حقیقت بیراهش اشک همان بیراهش کروی است که از قرار گرفتن نقطهنقطهٔ نورانی در خارج از محور اصلی حاصل می‌شود. خود بیراهش اشک به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شود.
 
== منابع ==