پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «سلیم‌خان شکی»

فارسی سازی ارقام
(صفحهٔ جدید: در سال 1209 بنا به فرمانآقا محمد شاه سلیم خان به حکومت شکی انتخاب شد . ناسح التواریخ جلد او...)
 
(فارسی سازی ارقام)
در سال 1209۱۲۰۹ بنا به فرمان[[ آقا محمد شاه]] [[سلیم خان]] به حکومت [[شکی]] انتخاب شد . [[ ناسح التواریخ]] جلد اول در خصوص جنکهای [[ایران]] [[روسیه]] می نویسدمی‌نویسد : وقتی قشون [[روسیه]] به [[شیروان]] حمله کرد مصطفی خان بدلیل اینکه قدرت مقابله نداشت . با مردم [[سالیان]] و [[تالش]] دشمنی داشت، جهت شکست دادن این دو قبیله به قشون [[روس]] دل بسته بود، به حکومت [[روسیه]] گردن نهاد. در این موقع حسینقلی خان نیز از لشگر روسیه هراسناک شده با زن و فرزند خویش از راه سالیان عازم [[تبریز]] شد. بعد از وی بوالغاکف که یکی از سرداران روس بود بدون مانعی به [[بادکوبه]] رفت و شیخ علی خان ناچار با [[روسیه]] مدارا نمود و بعضی از مردم سالیان که با غلی خان حاکم خویش خصمی داشتند با مضطفی خان شیروانی مکاتبه نموده و ابراز دوستی کردند. لاجرم مصطفی خان دل قوی کرده مردم خود را با جمعی از روسیان برداشت و تا ارض جواد بتاخت و از آنجا تصمیم عزم داد که بر لشگر پیرقلی خان شبیخون برد و قبایل شیروان را که او کوچ میداد استرداد کند ولی در این نبرد شکست خورد و پیر قلی خان ، مصطفی خان را تا کنار کر تعقیب کرد. مصطفی خان بعد از این شکست به سالیان رفت و ، میر باقر خان برادر مصطفی خان که بر حسب امر نایب السلطنه با 300۳۰۰ تن تفنکچی به حراست سالیان مامور بود، آگهی از نفاق مردم و اتحاد بعضی از ایشان با مصطفی خان نداشت با دل قوی به جنک درآمد و از جانب دیگر آن جماعت با مصطفی خان پیمان داشتند، در بگشودند و روسیان را درآوردند، میر باقربیک و جمعی از مردم طالش دستگیر شدند و علی خان از میانه بجست.
 
رزم [[سلیم خان شکی]] با روسیان
 
== رزم [[سلیم خان شکی]] با روسیان ==
 
 
چون این خبر به گوش [[ژنرال نبولسون]] رسید و از شکست [[سالیان]] ، [[باکوبه]] و [[مغان]] اطلاع یافت. به طرف [[شکی]] شتافت، [[سلیم خان]] سپاهی از آوار و جار و تله به مدد آورده با توپخانه و غورخانه و اعداد تمام به پناهگاه (کلسن کورسن) نشیمن کرد و دو بار در حوالی شکی با روسیان صف جنک برکشید و مردانه بکوشید، در پایان کار جماعت [[لگزیه]] از جنک روی برکاشتند و او را تنها گذاشتند. [[سلیم خان]] ناچار طریق فرار گرفت و اهل و مال خویش را برداشته آهنگ [[تبریز]] کرد. و همچنین در راه چند بار با روسیان جنک کرد و از رود کر عبور کرد و از راه [[اردبیل]] به اتفاق فرج الله خان [[شاهسون]] به [[تبریز]] شتافت و بر حسب فرمان ولیعهد ( [[عباس میرزا]]) در [[اردبیل]] ساکن شد. هنوز هم از نوادگان [[سلیم خان شکی]] در [[اردبیل]] سکونت دارند[.]http://www.ardabilcity.com/wiki/index.php/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88
 
== منبع ==
 
[.]http://www.ardabilcity.com/wiki/index.php/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88