Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «اختلاس»

۴ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
جز
ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +املا+مرتب+تمیز (۱۱.۵ core): + رده:جرایم ملکی
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +املا+مرتب+تمیز (۱۱.۵ core): + رده:جرایم ملکی)
'''اختلاس''' به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان [[دولت]] یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30613| عنوان =اختلاس | تاریخ بازدید = ۱۰ شهریور ۱۳۸۹| ناشر = پژوهشکده باقرالعلوم | زبان = فارسی}}</ref><ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1334469| عنوان =تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟! | تاریخ بازدید = ۱۰ شهریور ۱۳۸۹| ناشر = روزنامه رسالت | زبان = فارسی}}</ref> اختلاس گونه‌ای از [[کلاه‌برداری]] محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.
== اختلاس در قانون مجازات ایران ==
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ''مصوب 1364/6/28 [[مجلس شورايشورای اسلامياسلامی]] و تاييدتایید 1367/9/15 [[مجمع تشخيصتشخیص مصلحت نظام]]'' به این [[جرم]] اشاره کرده است:
 
'''ماده 5''' - ''هر يكیک از كارمندانکارمندان ادارات و سازمانها و يایا شوراها و يایا شهرداريهاشهرداریها و مؤسسات و شركتهايشرکتهای دولتيدولتی و يایا وابسته به دولت و يایا نهادهاينهادهای انقلابی و ديواندیوان محاسبات و مؤسساتيمؤسساتی كهکه به کمک مستمر دولت اداره ميمی شوند و دارندگان پايهپایه قضاييقضایی و به طور كليکلی قوايقوای سه گانه و همچنينهمچنین نيروهاينیروهای مسلح‌و مامورينمامورین به خدمات عموميعمومی اعم از رسميرسمی يایا غيرغیر رسميرسمی وجوه يایا مطالبات يایا حواله‌ها يایا سهام يایا اسناد و اوراق بهادار و يایا سايرسایر اموال متعلق به هر يك‌ازیک‌از سازمانها و مؤسسات یادشده و يایا اشخاص را كهکه بر حسب و ظيفهظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يایا ديگريدیگری برداشت و تصاحب نمايدنماید مختلس‌محسوب و به ترتيبترتیب زيرزیر مجازات خواهد شد. در صورتيكهصورتیکه ميزانمیزان اختلاس تا پنجاه هزار ريالریال باشد مرتكبمرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سهتاسه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتيدولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه يایا مال‌مورد اختلاس به جزايجزای نقدينقدی معادل دو برابر آن محكوممحکوم مي‌شودمی‌شود.''
 
'''تبصره 1 ''' - ''در صورت اتلاف عمديعمدی مرتكبمرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوممحکوم مي‌شودمی‌شود .''
 
'''‌تبصرهتبصره 2''' - ''چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظايرنظایر آن باشد در صورتيكهصورتیکه ميزانمیزان اختلاس تا پنجاه هزار ريالریال باشد مرتكبمرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و يكیک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتيدولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه يایا مال مورد اختلاس به جزايجزای نقدينقدی معادل دو برابر آن محكوممحکوم مي‌شودمی‌شود.''
 
'''تبصره 3''' - ''هرگاه مرتكبمرتکب اختلاس قبل از صدور كيفرکیفر خواست تمام وجه يایا مال مورد اختلاس را مسترد نمايدنماید دادگاه او را از تمام يایا قسمتيقسمتی از جزای نقدی معاف مي‌نمايدمی‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق وليولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .''
 
'''تبصره 4''' - ''حداقل نصاب مبالغ مذكورمذکور در جرایم اختلاس از حيثحیث تعيينتعیین مجازات يایا صلاحيتصلاحیت محاكممحاکم اعم از این است كهکه جرم دفعتادفعتاً واحده يابه‌دفعاتیابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.''
 
'''تبصره 5''' - ''هر گاه ميزانمیزان اختلاس زايدزاید بر صد هزار ريالریال باشد، در صورت وجود دلايلدلایل كافيکافی ،‌صدور،صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكیک ماه الزامي‌استالزامی‌است و این قرار در هيچهیچ يكیک از مراحل رسيدگيرسیدگی نخواهد بود. همچنينهمچنین وزيروزیر دستگاه مي‌تواندمی‌تواند پس از بازداشت موقت ،‌كارمند،کارمند را تا پايانپایان رسيدگيرسیدگی و تعیین تكلیفتکلیف نهايينهایی ويوی از خدمت تعليقتعلیق كندکند. به ايامایام تعليقتعلیق مذكورمذکور در هیچ حالت هيچگونههیچگونه حقوق و مزاياييمزایایی تعلق نخواهد گرفت.''
 
'''تبصره 6''' - ''در كليهکلیه موارد مذكورمذکور در صورت وجود جهات تخفيفتخفیف دادگاه مكلفمکلف به رعايترعایت مقررات تبصره يكیک ماده يكیک از لحاظ حداقل حبس و نيز‌بنانیزبنا به مورد حداقل انفصال موقت يایا انفصال دایم خواهد بود.''
 
'''ماده 6'''- ''مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتيصورتی كهکه نفس عمل انجام شده نيزنیز جرم باشد،‌شروعباشد،شروع كنندهکننده به مجازات به آن جرم محكوممحکوم مي‌شودمی‌شود. مستخدمان دولتيدولتی علاوه بر مجازات مذكورمذکور چنانچه در مرتبه مديرمدیر كلکل يایا بالاتر و يایا همتراز آنها باشد‌بهباشدبه انفصال دایم از خدمات دولتيدولتی و در صورتيصورتی كهکه در مراتب پايين‌ترپایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتيدولتی محكوممحکوم مي‌شوندمی‌شوند .''
 
== جستارهای وابسته ==
* [[فساد سیاسی]]
* [[کلاهبرداری]]
* [[فاضل خداداد]] - [[مرتضی رفیقدوست]] - [[پیام دانشجو]] - [[سلام (روزنامه)]]
* [[محمدرضا رحیمی]]
* [[محاکمه غلامحسین کرباسچی]]
* [[اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران]] - [[امیر منصور آریا]] (مه آفرید امیرخسروی) - [[بانک آریا]]
* [[بیمه ایران]]
* [[پرونده المکاسب]] - [[ناصر واعظ طبسی]]
* [[موبوتو سسه سوکو]]
 
{{پاک‌کن}}
[[رده:اختلاس]]
[[رده:جرایم تجاری]]
[[رده:جرایم ملکی]]
[[رده:جرم‌ها]]
[[رده:دزدی]]
۴٬۱۴۴٬۸۰۲

ویرایش