پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «اختلاس»

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: فوق الذكر⟸یادشده، انقلابي‌و⟸انقلابی و، اين⟸این، بيش⟸بیش، تعيين‌تكليف⟸تعیین تكلیف، جرايم⟸جرا...
جز (ویرایش 5.113.51.189 (بحث) به آخرین تغییری که Seyd1061 انجام داده بود واگردانده شد)
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: فوق الذكر⟸یادشده، انقلابي‌و⟸انقلابی و، اين⟸این، بيش⟸بیش، تعيين‌تكليف⟸تعیین تكلیف، جرايم⟸جرا...)
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ''مصوب 1364/6/28 [[مجلس شوراي اسلامي]] و تاييد 1367/9/15 [[مجمع تشخيص مصلحت نظام]]'' به این [[جرم]] اشاره کرده است:
 
'''ماده 5''' - ''هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌وانقلابی و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمكکمک مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكریادشده و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاص تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بيشبیش از ايناین مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايمدایم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.''
 
‌'''تبصره 1 ''' - ''در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي‌شود .''
 
'''‌تبصره 2''' - ''چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال‌حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيشبیش از ايناین مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دايمدایم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.''
 
‌'''تبصره 3''' - ''هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي‌نقديجزای نقدی معاف مي‌نمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكمحکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .''
 
‌'''تبصره 4''' - ''حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايمجرایم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از ايناین است كه جرم دفعتا واحده يابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.''
 
‌'''تبصره 5''' - ''هر گاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ،‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي‌است و ايناین قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از بازداشت موقت ،‌كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين‌تكليفتعیین تكلیف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور درهيچدر هیچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.''
 
‌'''تبصره 6''' - ''در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دايمدایم خواهد بود.''
 
‌'''ماده 6'''- ''مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد،‌شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر و يا همتراز آنها باشد‌به انفصال دايمدایم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند .''
 
== جستارهای وابسته ==
۲۷۷

ویرایش