Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «آلن و مرلین برگمن»

از پرتاب سنگی درون نهر
 
 
*
مثل عقربه هایی که
 
زمانِ رفته را
 
ازچهرهاز چهره ساعتشان برمیبر می دارند
 
و جهان چون سیب خاموشی
در آسیاب بادی افکارت
 
 
*
 
کلمات ،کلید هایی که در جیبت صدا می کنند
 
سرت را به درد می آورند
 
تابستان چقدر زود گذشت
۴

ویرایش