پرش به محتوا

شاپور چهارم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز ({{شاهان ساسانی}})
بدون خلاصۀ ویرایش
{{جعبه اطلاعات حاکم
{{Infobox monarch
| name عنوان = شاپورشاهنشاه چهارمساسانی
| reign تصویر = 420
| title = «شاهنشاه [[ایرانشهر (ساسانیان)|ایران]] و [[انیران]]»
| زیرنویس تصویر =
| reign = 420
| دوران =[[۴۲۰|۴۲۰ میلادی]]
| coronation =
| full name تاجگذاری =
| predecessorتفویض = [[یزدگرد یکم]] =
| successorتعمید = [[خسرو زورستان]]=
| queen نام کامل =
| issueلقب =
| زادروز =
| royal house = [[خاندان ساسان]]
| dynasty زادگاه =
| تاریخ درگذشت = [[۴۲۰|۴۲۰ میلادی]]
| father = [[یزدگرد یکم]]
| mother محل درگذشت = [[شوشاندختتیسفون]]
| birth_dateآرامگاه = =
| پیش از = [[خسرو زورستان]]
| birth_place = [[ایران]]
| fatherپس از = [[یزدگرد یکم]]
| death_date = 420
| coronationشهبانو =
| death_place = [[تیسفون]]
| religionهمسر = [[مزدیسنا]] =
| dateهمسر of۱ burial = =
| همسر ۲ =
| place of burial =
| همسر ۳ =
| کاخ =
| دودمان =[[سلسله ساسانی|ساسانی]]
| آواز سلطنتی =
| شعار سلطنتی =
| پدر = یزدگرد یکم
| مادر = [[شوشاندخت]]
| فرزندان = خسرو زورستان
| دین = [[زرتشتی]]
| امضاء =
}}
 
'''شاپور چهارم''' شاه [[ارمنستان ایران]] از ۴۱۵ تا ۴۲۰ و همچنین مدعی تخت و تاج [[شاهنشاهی ساسانی]] در ۴۲۰ بود، که مدت کوتاهی هم فرمان راند.
 
۷٬۹۱۲

ویرایش