پرش به محتوا

زبان گیلکی: تفاوت میان نسخه‌ها

(←‏فهلویات: اشتباهات اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از برنامهٔ همراه
{| class="wikitable"
|-
! ردیفرديف !! تلفظ به گیلکیحرفˇنؤم !! حرف
|-
| ۱ || أليفکۊجي هفت || آ، أ، اˇ
|-
| ۲ || بيأليف || بآ، أ، ا
|-
| ۳ || پيبي || پب
|-
| ۴ || تيپي || تپ
|-
| ۵ || ثيتي || ثت
|-
| ۶ || جأمثي || جث
|-
| ۷ || چيجأم || چج
|-
| ۸ || حيچي || حچ
|-
| ۹ || خيحي || خح
|-
| ۱۰ || دالخي || دخ
|-
| ۱۱ || ذالدال || ذد
|-
| ۱۲ || ريذال || رذ
|-
| ۱۳ || زيري || زر
|-
| ۱۴ || ژيزي || ژز
|-
| ۱۵ || سينژي || سژ
|-
| ۱۶ || شينسين || شس
|-
| ۱۷ || صاتشين || صش
|-
| ۱۸ || ضاتصات || ضص
|-
| ۱۹ || طأىضات || طض
|-
| ۲۰ || ظأىطأى || ظط
|-
| ۲۱ || عىنظأى || عظ
|-
| ۲۲ || غىنعىن || غع
|-
| ۲۳ || فيغىن || فغ
|-
| ۲۴ || قاففي || قف
|-
| ۲۵ || کافقاف || کق
|-
| ۲۶ || گافکاف || گک
|-
| ۲۷ || لامگاف || لگ
|-
| ۲۸ || ميملام || مل
|-
| ۲۹ || نۊنميم || نم
|-
| ۳۰ || وؤنۊن || و، ۊ، ؤن
|-
| ۳۱ || ىهوؤ || ي،و، ى،ۊ، ئؤ
|-
| ۳۲ || ىه || ي، ى، ئ
|-
| ۳۲۳۳ || هئ گرد || ه
|}
 
== خطر نابودی ==
بررسی‌ها نشان می‌دهد زبان گیلکی در خطر نابودی است و پدران و مادران گیلک‌زبانبه خصوص در شهرهای گیلک‌نشین اصرار دارند فرزندانشان فارسی صحبت کنند. این عامل، با کاهش دانسته‌های واژگان گیلک زبان‌ها، از یک سو باعث اختلال در فرایند زایش واژگانی و دستوری گیلکی می‌شود و از سوی دیگر با تشدید دو زبانه شدن گیلکی و استفاده اجباری گیلک‌ها از واژگان فارسی در گفتگوهایشان، فرایند مرگ تدریجی [[زبان مادری]] [[گیلک|گیلک‌ها]] را شتاب می‌دهد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://gilan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=75762 |عنوان=مرگ تدریجی یک زبان | ناشر =ایسنا |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref>
۱۲۹

ویرایش