Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «ابراهیم خان ظهیرالدوله»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ابهام‌زدایی به کمک ربات: صفوی - پیوند به [[صفویان]])
{{کاربردهای دیگر|ظهیرالدوله (ابهام‌زدایی)}}
'''ابراهیم خان ظهیرالدوله''' از ۱۲۱۶ تا ۱۲۴۰ هجری قمری در دوره حکومت [[فتحعلیشاه قاجار]] حاکم [[کرمان]] بوده‌است. ابراهیم خان که از خویشاوندان نزدیک شاه قاجارقاجار، بودهپسر درعمو، دورانپسرخوانده فرمانو رواییداماد درفتحعلیشاه کرمانو مبادرتاز به ایجاد یک سری بناهای بسیار ارزنده در مرکز شهرامیران و جنبفرمانروایان [[مجموعهاوایل گنجعلیخان]]دورۀ نموده‌استقاجاریه کهبوده امروزاست. اینوی بناهابا یکیمردم ازستمدیدۀ چندکرمان مجموعهرفتاری تاریخیمسالمت‌آمیز کرمانداشت راو تسکیلدر می‌دهدآبادانی این مجموعهشهر عبارتبسیار استکوشید. از بازار حمام آب انبار مدرسهبناها و... مجموعه ابراهیم خان تا حدود زیادی از فضاهای معماری [[صفویان|صفوی]] الهام گرفتهقنوات و اکنونمزارع یکیبسیاری ازدر مجموعه‌های با ارزششهر و زیبایاطراف آثارآن تاریخیاحداث کرمان استکرد.
== مهمترین بناهای به جامانده از ابراهیم خان در کرمان ==
ظهیرالدوله به هنگام در گذشت ۲۱ دختر و ۲۰ پسر از خود برجای گذاشت. یکی از فرزندان او عباسقلی‌خان بود که جانشین پدر در کرمان گردید. فرزند دیگر او رستم‌خان با گوهر خانم دختر فتحعلی شاه ازدواج کرد. مشهورترین فرزند او حاج محمدکریم‌خان کرمانی است که از شاگردان شیخ [[احمد احسائی]] و [[سید کاظم رشتی]] بود و بعدها از پیشوایان برجستهٔ شیخیه گردید.<ref>مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی</ref>
* مدرسۀ ابراهیم‌خان (ابراهیمیه)- ۱۲۳۲ق/۱۸۱۷م
* مجموعۀ ابراهیم‌خان شامل حمام، بازار، آب‌انبار و خلوت‌خانه
*دروازۀ ارک
در دوران فرمان روایی در کرمان مبادرت به ایجاد یک سری بناهای بسیار ارزنده در مرکز شهر و جنب [[مجموعه گنجعلیخان]] نموده‌است که امروز این بناها یکی از چند مجموعه تاریخی کرمان را تسکیل می‌دهد این مجموعه عبارت است از بازار حمام آب انبار مدرسه. از مهم‌ترین بناهای او در کرمان مدرسۀ بزرگ و زیبای ابراهیم‌خان (ابراهیمیه) است که در ۱۲۳۲ق/۱۸۱۷ ساخته شده است. مدرسه که اکنون نیز برجاست نمونه‌های زیبایی از کاشی‌کاری، و مقرنس‌سازی و گچ‌بری به چشم می‌خورد .مجموعه ابراهیم خان تا حدود زیادی از فضاهای معماری [[صفویان|صفوی]] الهام گرفته و اکنون یکی از مجموعه‌های با ارزش و زیبای آثار تاریخی کرمان است.دروازۀ ارک نیز از ساخته‌های او است.<ref>دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدخل «ابراهیم‌خان ظهیرالدوله قاجار»</ref>
==بازماندگان==
ظهیرالدوله به هنگام در گذشت ۲۱ دختر و ۲۰ پسر از خود برجای گذاشت. یکی از فرزندان او عباسقلی‌خان بود که جانشین پدر در کرمان گردید. فرزند دیگر او رستم‌خان با گوهر خانم دختر فتحعلی شاه ازدواج کرد. مشهورترین فرزند او حاج [[محمدکریم‌خان کرمانی]] است که از شاگردان شیخ [[احمد احسائی]] و [[سید کاظم رشتی]] بود و بعدها از پیشوایان برجستهٔ [[شیخیه]] گردید.<ref>مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی</ref>
 
 
== جستارهای وابسته ==
۹۴

ویرایش