پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ایجاد صفحه‌ها/ربات»

آپدیت گزارش
(آپدیت گزارش)
(آپدیت گزارش)
<div style="float:left; word-wrap: break-word; width:10em; border: 1px solid grey; {{border-radius}}"><div class="center"><small>این آمار هر هفته توسط [[کاربر:PTBOT|ربات آرش]] به‌روز می‌شود.</small></div></div>
<b>بروز شده توسط ربات در تاریخ:</b> ۲۹۳۰ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۵۰۶:۰۰۴۵ (UTC)
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|۷||[[کاربر:ماني|ماني]]||۲۰۰۴-۰۷ (ژوئیه)||۹۱۲۷۹۱۲۸||۱۱۰۶||۰||۱۵۳۰||۱۵
|-
|-
|۱۰||[[کاربر:Kasir|Kasir]]||۲۰۰۹-۰۷ (ژوئیه)||۵۳۹۰۵۳۹۲||۱۳۸۶||۱||۳۴۲۷||۰
|-
|-
|۱۶||[[کاربر:World Cup 2010|World Cup 2010]]||۲۰۱۰-۰۷ (ژوئیه)||۳۴۱۱۳۴۲۵||۶۶۷۶۶۸||۰||۸۸۱۷۸۸۱۸||۰
|-
|-
|۳۳||[[کاربر:Pirhayati|Pirhayati]]||۲۰۰۸-۰۸ (اوت)||۱۵۴۸۱۵۴۷||۰||۰||۳۶۴||۰
|-
|۳۴||[[کاربر:XOXOXOBehnam mancini|XOXOXOBehnam mancini]]||۲۰۰۸۲۰۱۰-۰۴۰۱ (آوریلژانویه)||۱۵۰۸۱۵۱۲||۴۱۰۱۱||۱۰||۴۴۱۱۵۰||۱۴۷۰
|-
|۳۵||[[کاربر:Behnam manciniXOXOXO|Behnam manciniXOXOXO]]||۲۰۱۰۲۰۰۸-۰۱۰۴ (ژانویهآوریل)||۱۵۰۷۱۵۱۰||۱۱۴۱۰||۰۱||۱۵۰۴۴۱||۰۱۴۷
|-
|۳۶||[[کاربر:Sicaspi|Sicaspi]]||۲۰۰۷-۰۸ (اوت)||۱۴۷۱۱۴۷۲||۸۸||۰||۱۹۹||۵۹
|-
|-
|۳۹||[[کاربر:همان|همان]]||۲۰۰۸-۰۴ (آوریل)||۱۳۶۴۱۳۶۵||۱۱||۰||۵۳۳||۱۶
|-
|-
|۴۱||[[کاربر:Freshman404|Freshman404]]||۲۰۱۲-۱۰ (اکتبر)||۱۳۵۴۱۳۵۵||۲۱||۰||۵۶۱||۰
|-
|-
|۴۳||[[کاربر:Tisfoon|Tisfoon]]||۲۰۱۲-۰۸ (اوت)||۱۱۸۹۱۱۹۶||۱||۰||۰||۰
|-
|-
|۵۹||[[کاربر:WayiranNavidff|WayiranNavidff]]||۲۰۰۸۲۰۱۰-۰۲۱۱ (فوریهنوامبر)||۷۱۵||۲۹۱۱۷||۰||۳۱۹۸۰۷||۱۰
|-
|۶۰||[[کاربر:NavidffWayiran|NavidffWayiran]]||۲۰۱۰۲۰۰۸-۱۱۰۲ (نوامبرفوریه)||۷۱۵||۱۱۷۲۹||۰||۸۰۷۳۱۹||۰۱
|-
|-
|۶۹||[[کاربر:دالبا|دالبا]]||۲۰۰۹-۰۷ (ژوئیه)||۶۲۶||۷۲۰۷۲۱||۸||۱۰۰۲||۴۰
|-
|-
|۷۴||[[کاربر:Nightryder84|Nightryder84]]||۲۰۱۰-۰۳ (مارس)||۵۷۲۵۷۸||۲۸||۰||۱۴۹||۵۳
|-
|-
|۹۲||[[کاربر:Taddah|Taddah]]||۲۰۱۴-۰۵ (مه)||۳۷۹۳۸۰||۴||۰||۴||۰
|-
|-
|۱۱۱||[[کاربر:Reza lukeMani-bakhtiar|Reza lukeMani-bakhtiar]]||۲۰۱۱۲۰۰۶-۰۷۰۵ (ژوئیهمه)||۳۱۵۳۱۷||۶۹۱۵||۰||۸۴۱||۳۰
|-
|۱۱۲||[[کاربر:Mani-bakhtiarReza luke|Mani-bakhtiarReza luke]]||۲۰۰۶۲۰۱۱-۰۵۰۷ (مهژوئیه)||۳۱۴۳۱۵||۱۵۶۹||۰||۱۸۴||۰۳
|-
|-
|۱۲۱||[[کاربر:Mazdakabediفلورانس|Mazdakabediفلورانس]]||۲۰۰۸۲۰۱۲-۰۶۱۲ (ژوئندسامبر)||۲۹۳||۱۵۷۳||۰||۳۱۲۵۵||۰۵۳
|-
|۱۲۲||[[کاربر:فلورانسMazdakabedi|فلورانسMazdakabedi]]||۲۰۱۲۲۰۰۸-۱۲۰۶ (دسامبرژوئن)||۲۹۳||۷۳۱۵||۰||۵۵۳۱۲||۵۳۰
|-
|-
|۱۳۴||[[کاربر:HaDi|HaDi]]||۲۰۱۰-۰۱ (ژانویه)||۲۴۵۲۴۶||۲۳۲۴||۰||۵۲۰۵۲۱||۰
|-
|-
|۱۴۶||[[کاربر:Sina12|Sina12]]||۲۰۱۱-۰۱ (ژانویه)||۲۲۴۲۲۵||۰||۰||۳||۰
|-
|-
|۱۵۲||[[کاربر:Faramarzتیراژه|Faramarzتیراژه]]||۲۰۱۰۲۰۱۲-۱۰۰۵ (اکتبرمه)||۲۱۱||۳۲۱۳||۰||۲۹۱۴۴||۰
|-
|۱۵۳||[[کاربر:تیراژهFaramarz|تیراژهFaramarz]]||۲۰۱۲۲۰۱۰-۰۵۱۰ (مهاکتبر)||۲۱۱||۱۳۳۲||۰||۱۴۴۲۹||۰
|-
|-
|۱۶۰||[[کاربر:شاپور پارسیJavadhidden|شاپور پارسیJavadhidden]]||۲۰۱۴۲۰۱۰-۱۲۱۰ (دسامبراکتبر)||۲۰۵||۰۱۴||۰||۰۳۰||۰
|-
|۱۶۱||[[کاربر:Javadhiddenشاپور پارسی|Javadhiddenشاپور پارسی]]||۲۰۱۰۲۰۱۴-۱۰۱۲ (اکتبردسامبر)||۲۰۵||۱۴۰||۰||۳۰۰||۰
|-
|۱۶۲||[[کاربر:MahanBidabadi|MahanBidabadi]]||۲۰۱۱۲۰۰۵-۰۹۱۲ (سپتامبردسامبر)||۲۰۴||۲۰۱||۰||۹۴۱||۴۳۰
|-
|۱۶۳||[[کاربر:BidabadiMahan|BidabadiMahan]]||۲۰۰۵۲۰۱۱-۱۲۰۹ (دسامبرسپتامبر)||۲۰۴||۱۲۰||۰||۱۹۴||۰۴۳
|-
|-
|۱۷۳||[[کاربر:Mnasiri7Mahanrahi|Mnasiri7Mahanrahi]]||۲۰۰۷۲۰۱۰-۰۸۱۲ (اوتدسامبر)||۱۸۸||۹۱۱||۰||۲۵۶۷||۰
|-
|۱۷۴||[[کاربر:MahanrahiMnasiri7|MahanrahiMnasiri7]]||۲۰۱۰۲۰۰۷-۱۲۰۸ (دسامبراوت)||۱۸۸||۱۱۹||۰||۶۷۲۵||۰
|-
|۱۷۵||[[کاربر:KowsariSalmanParsi|KowsariSalmanParsi]]||۲۰۱۱۲۰۰۸-۰۳۱۲ (مارسدسامبر)||۱۸۵||۱۰۰||۰||۸۲۷||۰۵
|-
|۱۷۶||[[کاربر:SalmanParsiBbadree|SalmanParsiBbadree]]||۲۰۰۸۲۰۰۷-۱۲۰۷ (دسامبرژوئیه)||۱۸۵||۰۹||۰||۷||۵
|-
|۱۷۷||[[کاربر:BbadreeGhasem1122|BbadreeGhasem1122]]||۲۰۰۷۲۰۱۳-۰۷۰۲ (ژوئیهفوریه)||۱۸۵||۹۱۹||۰||۷۷۶||۵۰
|-
|۱۷۸||[[کاربر:KhabarNegarKowsari|KhabarNegarKowsari]]||۲۰۱۲۲۰۱۱-۰۳ (مارس)||۱۸۵||۱۱۰||۰||۱۷۰۸۲||۰
|-
|۱۷۹||[[کاربر:Ghasem1122KhabarNegar|Ghasem1122KhabarNegar]]||۲۰۱۳۲۰۱۲-۰۲۰۳ (فوریهمارس)||۱۸۵||۱۹۱||۰||۷۶۱۷۰||۰
|-
|-
|۱۸۲||[[کاربر:حامد صوفیآرمین|حامد صوفیآرمین]]||۲۰۱۰۲۰۱۲-۰۱۰۷ (ژانویهژوئیه)||۱۸۲||۰۱||۰||۶۱۷||۰
|-
|۱۸۳||[[کاربر:آرمینحامد صوفی|آرمینحامد صوفی]]||۲۰۱۲۲۰۱۰-۰۷۰۱ (ژوئیهژانویه)||۱۸۲||۱۰||۰||۷۶۱||۰
|-
|-
|۲۰۰||[[کاربر:YoungGrim Readersreaper|YoungGrim Readersreaper]]||۲۰۱۳۲۰۰۹-۰۵۱۲ (مهدسامبر)||۱۶۳||۱۰||۰||۳۲۰||۰۸
|-
۳٬۳۴۲

ویرایش