پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «هم‌زیستی»

همیاری (Mutualism) یا همزیستی متقابل : ارتباطی است که هر دو موجود زنده شریک، در همزیستی سود می برند مانند همزیستی [[شته‌]]ها و [[مورچه‌]]ها.
 
[[انگلی]] (Parasitism) : نوعی زندگی اجباری دو موجود با هم که فقط انگل از میزبان بهره میبرد مانند رابطه [[آسکاریس]] و انسان.
 
[[همسفرگی]] (Commensalism) : در آن یک همزیست سود می برد و طرف دیگر نه سود می برد و نه زیان می بیند مانند رابطه [[فریباماهیان]] شکارچی و ماهیان کوچکتر.
Synnecrosis : نوعی رابطه کوتاه و نادر که به مرگ می‌انجامد.
 
در برخی منابع رابطه شکار و شکارچی نیز از انواع همزیستی شمرده شده است.
 
 
== جستارهای وابسته ==